TT Anlegg

Referanser

Prosjekt Beskrivelse Referanse Verdi
Toggle Næringsområder ( 13 )

Jordbruna Næringsområde

2012- dd

Vei-, vann- og avløpsanlegg samt grovplanering på deler av området

Birkenes kommune

10,5 mill

Eiken Næringspark

2011-dd

Opparbeidelse av tomter, vei og VA. Ca 100000 fm3

Hægebostad kommune

15 mill

Tomt Repstad

2010-11

opparbeidelse av industritomt

Repstad Anlegg AS

18,2 mill

Sørlandsparken Øst

2009-dd

Opparbeidelse av 350.000m2 næringsområde, samt grunnarbeider for IKEA. 500.000-1,2 mill.m3 sprengning og masseflytting avhengig av opsjonsomfang. VVA anlegg innenfor omr. Strenge miljøkrav pga sulfidholdige fjellmasser

Sørlandsparken Øst AS

205 mill

Mjåvann industriområde

2008-dd

VVA- anlegg og tomteopparbeidelse for næringsområdet på ca 450.000m2.
Ca 1 050 000fm3 fjell.

Mjåvann Indistriområde

150 mill

Home design

2008-09

Grunnarbeider bygg 15.000m2. VA-anlegg

6,7 mill

Lohnelier

2007-dd

VVA- anlegg og tomteopparbeidelse for næringsområdet på ca 300.000m2.

Lohne Næringstomter As/ Søgne kommune/ tomtekjøpere

110 mill

Buråsen Sørlandsparken

2007-09

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur.
Ca 100 da tomt.Ca 250.000 fm3 sprengning og masseflytting

KNAS ( Kristiansand Næringsselskap) v/ Rambøll

32 mill

Holskogen

2007-08

Sprenging og utlasting av ca 20 000m3. Opparbeidelse av behandlingsanlegg for forrurensede masser. VA-anlegg.

TT Eiendom AS

3 mill

Retailparken Sørlandsparken

2006-09

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur. 2 kontrakter 32mill og 48mill. Ca 200 da tomt. Ca 430.000 fm3 sprengning og masseflytting. Ca 5000 m VA-grøfter, ca 150.000m3 løsmasser.

KNAS ( Kristiansand Næringsselskap)

138 mill

Aker Kverner verkstedhall

2006-08

50m vei, planering av 14 da m/ overvann opparbeidelse parkeringsplass 6 da. Sprenging 31.500m3 sprenging. Transport av 15 000m3

Sweco

15,7 mill

Jåbekk industriområdet

2005-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

TT Eiendom AS

150 mill

Sørlandsparken / Flak og Kjøstvedt

2007

Tomteopparbeidelse 20da.VA-anlegg. Sprenging

FLAK AS

6,6 mill
Toggle Grunnarbeider for bygg/ Øvrig tomtearbeider ( 14 )

Aquarama, Kristiansand

2010-dd

Opparbeidelse av tomt for svømmehall og hotellOppgvaving av byggegrop

Af Aquarama

6 mill

Sørlandets sikkerhetssenter Kjevik

2008-09

Opparbeidelse brannøvingsfelt bestående av to bygg, vei og VA-anlegg. 7000m3 Sprengning. Masseutskiftning 20 000m3 leire

Underenteprise VEF

20 mill

Home design

2008-09

Grunnarbeider bygg 15.000m2. VA-anlegg

6,7 mill

Kilden IKS

2007-09

Grunnarbeider og infrastruktur ifm nytt konserthus. Ca 40.000 fm3 spr.Omlegging av VA-ledninger og kabler. Utfylling i sjø m.m

Kilden IKS

16 mill

Tangen VGS

2007-09

Grunnarbeider for ny skole med bla. fjerning av ca 12.000m3 forurensede masser.

Va- Fylkeskommune

5,5 mill

Verkstedhall Gismerøya

2006-08

Grunnarbeider for ny verkstedhall 3 200m2. Grunnarbeider for dypvannskai. Opparbeidelse park. Plass/ uteområder 4 200ms. Tilhørende ledningsnett.

Båtservice

7,5 mill

Støleheia

2006-08

Grunnarbeider for diverse bygg. VA-Anlegg. Vei over deponi

RKR

3,6 mill

Aker Kverner verkstedhall

2006-08

50m vei, planering av 14 da m/ overvann opparbeidelse parkeringsplass 6 da. Sprenging 31.500m3 sprenging. Transport av 15 000m3

Sweco

15,7 mill

Mjåvannsveien 23 AS

2006-07

Opparbeidelse av areal for gjennvinningsstasjon. Ledningsnett

RKR

3,5 mill

Amersham Health AS

2005-08

Diverse grunnarbeider. VA- Anlegg. Sikringsarbeider

Ammersham Health AS

5,2 mill

NORNED Likeretteranlegg

2005-07

Grunnarbeider for likeretteranlegg. Underenteprise for Skanska

Skanska

10 mill

Norned tomteopparbeidelse

2005-06

Ingen omkjøringsmulighet, maks trafikkstengning 0,5 time.

Veidekke

19 mill

VKR tunellarbeid

2005-06

Total veilengde, riksvei inkl GS-vei: ca 2,5 km

OPS Lyngdal- Flekkefjord

12 mill

Parkering Kjevik

2007

Masseutskiftning 15 000m3 - masseflytting.Asfaltering

Avinor

3,1 mill
Toggle Boligområder ( 6 )

Holtetoppen, Kristiansand

2011-dd

Grovplanering av boligtomter. Legging av VA-anlegg og kabler. 4 lekeplasser. Pumpestasjon

Egenregi

12 mill

Krossnesodden

2007-08

Grunnarbeider for leilighetskopleks VA-Anlegg

Agderbygg

3 mill

Vestnes Park

2006-08

Grunnarbeider for to leilighetsbygg.Riving av eksisterende bygg VA-Anlegg

Vestnes Park AS

2 mill

Tregde feriesenter

2006-07

Leiligheter med undergjordisk garasje. Sprenging 1200fm3. Fjerning løsmasse 3700m3. Gråsteinsmuring 200m2. Opparbeidelse av tomt, inkl.park,plass. Opparbeidelse minigolfbane

Skagerak feriesenter

3,2 mill

Hålandsheia

2005-08

Boligfelt m/veger - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

Byggplan Sør

9 mill

Fidjeåsen boligfelt, Kristiansand

1999-04

Komplett boligfelt med 3500 boenheter

TT Eiendom

50 mill
Toggle Idrettsanlegg ( 3 )

Tinnkjønn kunstgressbane

2012-dd

Grunnarbeider og flomlysanlegg

Søgne kommune

1 mill

Speilen isbane, Mandal

2010-12

Kunstgress og isbane

Mandal kommune

6,7 mill

Idrettsparken, Mandal

2010-11

Grass- og løpebane

Mandal kommune

8,8 mill
Toggle Hyttefelt ( 3 )

Austre/vestre hola Bortelid

2006-dd

Konsentrert hyttebebyggelse. 112 enheter

Kvitevatn AS/ TT Anlegg As

14,8 mill

Ljosland hyttetomter

2006-dd

Hyttetomter, vei og VA

Tomtekjøpere/TT Anlegg AS

Bortelid hyttetomter

2006-dd

Hyttetomter, vei og VA

Tomtekjøpere/TT Anlegg AS

Toggle Veianlegg/ Jernbane ( 21 )

E39 Brennåsen- Rosseland

2013- dd

Utvidelse til 4 felt og rundkjøring på Rosseland

Statens Vegvesen

14,7 mill

E39 Gangbru Ime skole

2013- dd

Bygging av gangbro over E39 med tilhørende ramper i Stablesteinsmur, lokal veg og park-and-ride- anlegg

Statens Vegvesen

11,6 mill

E39 Telemarkgrense- Østerholtheia

2012-13

Utbygging av midtrekkverk, 2,5 km og breddeutvidelse. Bygging av omkjøringsvei. Ca 10 000m3sprenging

Statens Vegvesen

30 mill

E39 Rigekrysset- Breimyrkrysset

2012-13

Ca 1000m med kollektivfelt, ca 450m oppgraderring av eksisterende gang- og sykkelvei. Ny gang- og sykkelveibru. Ca1200m midtdeler, ca 8- 900 m med støyskjerm

Statens Vegvesen

32 mill

Østerholtheia Kontrollplass

2012-13

Bomstasjon langs E18 gjort om til kontroll/ vekt plass. Noe sprengning, gravearbeider, kabel/ lednings- arbeid

Statens Vegvesen

8 mill

E-39 Fardal - Osestad

2009-12

Bygging av ny E39. Ca 500.000m3 sprengning, 850.000m3 fylling, 3 bruer, 2 kulverter og 1 miljøtunnell i betong

Statens Vegvesen

235 mill

E-39 Storenes- Klepland (Søgne)

2008-09

1,6 km motorvei, 3-4 felt. Etablering av midtrekkverk. 40 000m3 sprenging

Statens Vegvesen

26 mill

4- felts veg ved Sørlandssenteret

2008- dd

Ombygging/ utvidelse av veg for KNAS

KNAS ( Kristiansand Næringsselskap)

23 mill

OPS Ny E-18

2006-08

Sprenging - utkjøring av ca 150000 m3.Forskjæringer til tunneller . Graving - montering av rørkulverter opp til 1400mm diam.

CJV Billfinger/ Phil
Grimstad- kr. Sand

22 mill

Støleheia

2006-08

Grunnarbeider for diverse bygg. VA-Anlegg. Vei over deponi

RKR

3,6 mill

RV 38 Innfart Kragerø

2005-06

Utvidelse/ombygging eksisterende riksvei med ÅDT ca 6000.Ingen omkjøringsmulighet, maks trafikkstengning 0,5 time.Total veilengde, riksvei inkl GS-vei: ca 2,5 km
Hovedvann og avløp; ca 1,5km
Overvannsledninger for ca 70 overvannskummer.
Sprengning ca 55000 fm3
Inkl asfalt, veilys, oppmerking og skilter (nøkkelferdig)

Statens Vegvesen

25 mill

Skjerkavatn- Nåvatn

2005-06

Adkomstvei til damanelegg

Agder Energi

5,9 mill

E 18 Brokelandsheia- Vinterkjær

2002-04

Inkl asfalt, veilys, oppmerking og skilter (nøkkelferdig)

Statens Vegvesen

100 mill

Vei langsmed Nespervannet, Tonstad

2000-01

Bygging av 3,5 km vei, delvis i særdeles vanskelig terreng.

VAE

5 mill

E39 Rundkjøring Presthøla

2012

Ny rundkjøring med tilhørende armer for kryss mellom E39 ogFv43 ved Presthøla. Utvidelse av Presthøla bru, omlegging avgang- sykkelvei

Statens Vegvesen

6,1 mill

E39 Trybakken Midtdeler

2011

Breddeutvidelse for stoppsikt og oppsetting av midtdeler. Ca 5.000m3 sprengning, 600m med midtdeler. ÅDT på ca 9000 helt intill arbeidet

Statens Vegvesen

10 mill

Krysningsspor Nodeland

2011

Grunnarbeider for nytt krysningsspor for jernbanen. Forlengelse av eksisterende krysningsspor. Oppføring av jernbanebro og formasjonsplan. Legging og flytting av kabler

Jernbaneverket

32,2 mill

E39 Kartheikrysset, kollektivfelt

2009

Etablering av kollektivfelt mm. Langs eksist. E39

Statens Vegvesen

6,4 mill

E-18 Rannekleiv - Temse

2009

Breddeutvidelse på 5100m eksist. Veg og etablering av 7500 m midtrekkverk. Utvidelse av 2 betongkulverter. 12.000 tonn asfalt

Statens Vegvesen

27 mill

Barstølveien/ Sørlandsparken

2006

Vei med tilhørende avgrensinger mot naboene

Knas/ Rambøll

4,1 mill

RV 460 Linesnes

2005

Utbedring av 3 parseller på RV460 mellom Furuholmen og Njervesanden. Total veilengdeca 890m. Sprenging- masseflytting av ca 5800fm3. Montering av rekkverk ca 950m, asfaltering ca750tonn, Fjellsikring, montering av ca 70 stk 4m fjellbolter

Statens Vegvesen

1,6 mill
Toggle Fjellsikring ( 7 )

E-39 Fardal - Osestad

2010-11

Bolting, spyling og rensk

Statens vegvesen

Sørlandsparken Øst

2009-11

Fundamentbolting, fjellbolting og rensk.

Sørlandsparken Øst AS

205 mill

Lohnelier industriområde

2008-09

Nett, spyling og rensking.

TT Eiendom

Sørlandets sikkerhetssenter Kjevik

2008-09

Nett, fjellbolting, spyling, rensk og ubåtnett.

Underenteprise VEF

20 mill

Kilden IKS

2008-09

Fjellbånd, spyling og diverse bolting.

Kilden IKS

Diverse jobber for Mandal-, Vennesla- og Flekkefjord kommune

2006-dd

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

 E-39 Trybakken, Søgne

2011

Bolting og rensk.

Statens vegvesen

Toggle VA- Anlegg ( 20 )

VA Sanering Gismarøy- Kleven

2013- dd

Sanering fra slamavskiller på Gismarøy , videreføre ny pumpeledning over bro til pumpestasjon i Kleven

Mandal kommune

684880

Lindesnes kommune VA overføringssystem

2012-dd

Lindesnes kommune

TUAS og AE-Varme

2010-dd

Bygging av varmesentral i betong. Tilhørende 500m med 250- 800mm PE-rør

Agder Energi varme

3,2 mill

Sjøledning, Korsvik, Kristiansand

2010-dd

5130m overføringsledning kloakk, og vannledning Vige- Torsvik, 450mm PE-rør. 2000m vannledningh i 500mm PE- rør

Kristiansand kommune

13 mill

Omlegging av vannledning, Vige, Kristiansand

2010-dd

Omlegging av 2X290 m vannledning. Konstruksjon av 1250m3 steinmur

Kristiansand havn

8 mill

VA Sånum, Mandal

2009-10

Mandal kommune

25 mill

Rosenberg II/VA Renovering

2009-10

Renovering av boligområde

Lillesand kommune

15 mill

Holt boligfelt (Kragerø)

2006-07

Vann og spillvannsnett

Kragerø kommune

5 mill

Kige Farestad

2006-07

1180m VA-anlegg i bakken, 1160m sjøledning

Mandal kommune

4 mill

Heddeland/ Marnardal- Laudal

2002-03

Vann og spillvannsnett

Marnardal kommune

5 mill

Malmø Skinnsnes

2002-03

Utskiftning av ledningsnett, gjennoppbygging av gatene på deler av Malmø og Skinnsnes

Mandal kommune

4 mill

Skinnsnesheia- Stemmen/ Vang

1999-00

Ny høytrykks overføringvannledning mm. 1165m høytrykksledning, DN300 mm, lagt av PE- rør PN16 og duktile støpejernsrør herav elvekryssing av Mandalselva og ca 1000m avløpsrør

Mandal kommune

2,6 mill

Bortelid- hovedanlegg vann og kloakk

1998-99

Hovedledninger for vann og kloakk for eksisterende- og nye hyttefelt. Ca 7km med ledninger, pumpestasjon for kloakk, slamavskiller med utløp i Juvatn

Åseral kommune

10,2 mill

Øvrebyen / Ramsdalen, Rehab

1996-98

Utskifting av ledningsnett, gjennoppbygging av gatene i Øvrebyen, Mandal asfaltert ca 230000m2, lagt 3700m vann ledning, lagt 4100m avløpsrør

Mandal kommune

16 mill

Nedre Malmø VA, Mandal

2011

Mandal kommune

11 mill

Hovedledning, avløp og sanering, Grena, Evje

2011

Renovering av vann- og avløpsanlegg i eks. bebyggelse på Evje, 1500lm hovedgrøfter, 350lm stikkledninger og 4000m2 asfalt i vei

Evje og Hornnes kommune

3,3 mill

Sjøledning Kjøbmannsvig, Lillesand

2011

Sveising og legging av sjøledning av ø160vannledning 2740lm. 2740lm avløpsledning ø110.- 4705lm pumpeledninger i dim ø50 til ø110 og ca 150lm gravegrøft på land med tilkobling til eks kummer og noe nytt

Lillesand kommune

3,5 mill

Tarevann

2001

Nytt vannverk til deler av Linesnes kommune. 4km herav 3km med 315mm PE100pn 10 og herav igjen 1km sjøledning+ 300m 450mm PE pn 10 inntaksledn. Mm

Lindesnes kommune

3,5 mill

Bortelid- Nytt vannverk

2000

Nytt vannverk med inntak i Kvitevatn, høydebasseng, vannbehandlingsanlegg for 1000 hytter, 1250m Ledningsgrøft med store krav til istandsetting av terrenget.

Åseral kommune

5 mill

Ljosland vannverk

1996

Nytt vannverk for 200 hytter, inntak i Farevatn, vannbehandlingsanlegg med pumpestasjon. Ledningsnett fram til nytt hyttefelt

Åseral kommune

1 mill
Toggle Spunting ( 15 )

Buen kulturhus

2011

Spunting av kaianlegg

AF Buen

3 mill

Kilden kulturhus

2010

Spunting og utgraving av byggegrop

Faevo prosjektledelse

1 mill

Egeland boligfelt

2010

Trepæler for båthus, strenge krav til nøyaktighet

Egelandsgården As

3,5 mill

Tunellinntak ved Nespervann, Sirdal

2010

Levering/ ramming av stålspunt AZ 12 700m2. Nållengde 5—10 m

Agder Energi AS

840.000,-

Fundament for båthus på Båly

2010

Levering/ Nedramming marineimpregnerte trepeler kl 2. Antall 350stk. Lengde 7 m

Repstad Anlegg AS

1,2 mill

Verven, Mandal

2009

Fundament for strandpromenade. Levering/ nedramming marineimprignerte trepeler kl 2. Antall 54 stk. lengde 12 m

BRG

312.000,-

Fundament for båthus ved Furuholmen/ Lauervik

2009

Levering/ nedramming marineimprignerte trepeler kl 2. Antall 75 stk. Lengde 8 m

Lindland Maskin As

360.000,-

Utskiftning av tanker i Øvrebyen, Mandal

2009

Levering/ ramming av stålspunt Z 12 – 770 507 m2. Nållengde 12 m

SS Tekniske

580.000,-

Spunting for pumpestasjon på Tangen, Kristiansand

2009

Levering/ ramming av stålspunt Z 12 –770 840m2. Nållengde 12m

TT Anlegg AS

1 mill

Parkeringshus i Vennesla

2008

Levering/ ramming av stålspunt PU 220m2. Nållengde 7 m

Døvik Maskin As

270.000,-

Nybyen kvartal C

2006

Spunting 9 m for foretningsbygg

Vennesla entreprenørforening AS

2,5 mill

Arendal Amfi Arena

2006

Spunting 11 dybde for kjøpesenter

NCC

1,3 mill

Ballastbrygge

2006

Sjørelatert spunting (11m). Kaifront

Arne Damman AS

900.000,-

Foretningsgård Vennesla

2005

Spunting 7,5 m

Døvik Maskin As

400.000,-

Div bygg Kr. Sand

2005

Spunting 7-9m

Verdal & Trysnes

450.000,-
Toggle Dam Anlegg ( 4 )

Vinje kraftverk Våmarvatn

2013- dd

Heving av Damkronen og Kjørebanen

Statkraft

19,8 mill

Vatnedalsdammen

2012-dd

Utvidelse av damløp og oppretting av damkrone

Agder Energi Produksjon

20 mill

Svartevannsdammen

2011-dd

Ca 500 000 m3 støttefylling samt heving av Damkrone

Veidekke

41 mill

Dam- Lelandsvatn

2009

Gravde til betongkjernen, hevde dammen med 1 m. Fylte tilbake morene masse. Plastret Oppstrøms og Nedstrøms

Agder Energi

1,5 mill
Toggle Fjellsprenging ( 9 )

Sikkerhetsområde og lysanlegg/ Kjevik

2011-12

Sprengning 160 000 fm3

Avinor

E-39 Fardal - Osestad

2009-12

Sprengning 680 000 fm3

Statens vegvesen

OPS E-18 CJV

2006-08

Sprengning av 4 tunnelpåhogg og sprengning av 80 000fm3

CJV Billfinger/ Phil
Grimstad- kr. Sand

Jåbekk Industriområde

2002-dd

Overvannsledninger for ca 70 overvannskummer.

Egenregi

Krysningsspor Nodeland

2011

Krevende sprengning ved kryssningspor. Ca 10 000 fm3

Jernbaneverket

Røssevika

2009

Sprengning 250 000 fm3

Br. Thorkildsen

Sørlandsparken Øst

2009

Sprengning 1 000 000 fm3

Sørlandsparken Øst AS

205 mill

Mjåvann industriområde

2009

Sprengning 1 050 000 fm3

Mjåvann Industriområde AS

OPS Lyngdal-Flekkefjord

2006

Sprenging 600 000 m3

Veidekke

Toggle Riving ( 8 )

Riving gamle VAS- Nybygg for VA- fylkesadm. Innvendig riving

2001-02

NCC

3 mill

Skole m Oddernes, Kristiansand

2001

VAV

0,35 mill

Krossen jernbanestasjon

2000

NCC

0,3 mill

Arendal sentralsykehus

1999

Prosjektorg. For videre utbygging av A. Agder sentralsykehus

2,7 mill

Evjemoen militærleir

1999

Forsvarets byggningstj.

1 mill

Boliger Oddernes, Kristiansand

1999

VAV

0,4 mill

Idrettshall Gimlemoen, Kristiansand

1999

Statsbygg Sør

0,6 mill

Boliger ved Vestnes Omsorgs. Mandal

1999

Br. Reme

0,2 mill
Toggle Sjøledning ( 13 )

Sørlandsparken Øst

2009-dd

Opparbeidelse av 350.000m2 næringsområde, samt grunnarbeider for IKEA. 500.000-1,2 mill.m3 sprengning og masseflytting avhengig av opsjonsomfang. VVA anlegg innenfor omr. Strenge miljøkrav pga sulfidholdige fjellmasser.
Ca 700 meter Vannledning DN 300

Sørlandsparken Øst AS

205 mill

Mjåvann industriområde

2008-dd

VVA- anlegg og tomteopparbeidelse for næringsområdet på ca 450.000m2.
Ca 1 050 000fm3 fjell.
Ca 400m ø315 vannledning og ca 1200m ø225

Mjåvann Industriområde AS

150 mil

Vannledninger Sinnes og Sirdalsvann

2006-08

ca 1500m PE 280mm og ca 500m PE 250mm

Per Ovedal As

Vannledning Venneslafjorden

2004-05

Hovedvann og avløp; ca 1,5km

Vennesla kommune

Tarvann Vannverk

2001-05

Sjøledninger
Snik- Furuholmen ca 2200m PE 355mm
Lonstrand - Furuholmen ca 1500m PE 315mm
Tarvann - Lonestrand ca 1000m PE 355mm
Inntak Tarvann (-70m) 300m PE 450mm. Lannledninger: ca 2000m PE 315-355

Lindesnes kommune

1999-03

Inntaksledninger kjølevann 220m PE 600mm
220m PE 800mm, + og 100m PE 315 avløp.

Ammersham Health AS

Vannledning Vollevannet

2009

Ca 750m PE 315

Kristiansand kommune

Inntaksledning Vesvann

2008

ca 500m PE 355

Kristiansand kommune

Utslippsledninger Egersund

2007

250m PE 1000mm + PE 630mm

Entreprenørservice AS

Egelandsgården

2006

ca 1000m PE 280mm
ca 1000m PE 110mm

Lindesnes kommune

Kige - Farestad

2006

1160m PE 225mm

Mandal kommune

Vannledning Kjevik- Boen Bruk

2004

ca 400m PE 315

Kristiansand kommune

Hovedvannledning i Grotjønn

1999

850m PE 500mm, 150m PE 200mm.

Tronstadvann interkom. Vannverk

Toggle Store anlegg ( 29 )

Bamble Grenland Trafostasjoner

2013- dd

Grunnarbeid for to trafotomter

Statnett

39,6 mill

Nye vestnes

2013- dd

Grunnarbeid/ Utomhus arbeid for leilighetsprosjekt

Agderbygg

13,1 mill

Vatnedalsdammen

2012- dd

Utvidelse av flomløp og oppretting av damkrone

Agder Energi Produksjon

20mill

Jordbruna Næringsområde

2012- dd

Vei-, vann- og avløpsanlegg samt grovplanering på deler av området

Birkenes kommune

10,5 mill

E39 Rigekrysset- Breimyrkrysset

2012- dd

Bygging av kollektivfelt, etablering av midtdeler og bygging av nye støyskjermer

Statens Vegvesen

32 mill

Sørlandsparken Øst

2009-dd

Opparbeidelse av 350.000m2 næringsområde, samt grunnarbeider for IKEA. 500.000-1,2 mill.m3 sprengning og masseflytting avhengig av opsjonsomfang. VVA anlegg innenfor omr. Strenge miljøkrav pga sulfidholdige fjellmasser

Sørlandsparken Øst AS

205 mill

E-39 Fardal - Osestad

2009-12

Bygging av ny E39. Ca 500.000m3 sprengning, 850.000m3 fylling, 3 bruer, 2 kulverter og 1 miljøtunnell i betong

Statens Vegvesen

235 mill

Tangen Infrastruktur

2008-dd

Totalentreprise som inbefatter utskiftning av ledningsanlegg og gjenoppbygging av gater på Tangen i Kr. Sand. Omfatter arbeider over og under vann, samt arbeider i forurenset grunn. Prosjektet omfatter også utfylling i sjø og etablering av ny molo. Ca 4000m va-grøfter. Vannledninger DN 32-225, spillvannsledninger DN 110-900. Overvannsledninger DN 110-500

TUAS/ Corebis

110 mill

Mjåvann industriområde

2008-dd

VVA- anlegg og tomteopparbeidelse for næringsområdet på ca 450.000m2.
Ca 1 050 000fm3 fjell.

Mjåvann Industriområde AS

150 mil

Sørlandets sikkerhetssenter Kjevik

2008-09

Opparbeidelse brannøvingsfelt bestående av to bygg, vei og VA-anlegg. 7000m3 sprenging.Masseutskiftning 20 000m3 leire

Underenteprise VEF

20 mill

E-39 Storenes- Klepland (Søgne)

2008-09

1,6 km motorvei, 3-4 felt. Etablering av midtrekkverk. 40 000m3 sprenging

Statens Vegvesen

26 mill

4- felts veg ved Sørlandssenteret

2008- dd

Ombygging/ utvidelse av veg for KNAS

KNAS ( Kristiansand Næringsselskap)

23 mill

Buråsen Sørlandsparken

2007-dd

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur. Ca 100 da tomt.Ca 250.000 fm3 sprengning og masseflytting

KNAS ( Kristiansand Næringsselskap) v/ Rambøll

32 mill

Lohnelier

2007-dd

VVA- anlegg og tomteopparbeidelse for næringsområdet på ca 300.000m2.

Lohne Næringstomter As/ Søgne kommune/ tomtekjøpere

110 mill

Kilden IKS

2007-09

Grunnarbeider og infrastruktur ifm nytt konserthus. Ca 40.000 fm3 spr.
Omlegging av VA-ledninger og kabler. Utfylling i sjø m.m

Kilden IKS

16 mill

Retailparken Sørlandsparken

2006-09

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur. 2 kontrakter 32mill og 48mill. Ca 200 da tomt. Ca 430.000 fm3 sprengning og masseflytting. Ca 5000 m VA-grøfter, ca 150.000m3 løsmasser.

KNAS ( Kristiansand Næringsselskap)

138 mill

Jåbekk industriområdet

2005-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

TT Eiendom AS

150 mil

NORNED Likeretteranlegg

2005-07

Grunnarbeider for likeretteranlegg. Underenteprise for Skanska

Skanska

10 mill

VKR tunellarbeid

2005-06

Etablering av drenssystem med sluker etc. og forsterkningslag i 5 stk tuneller

OPS Lyngdal- Flekkefjord

12 mill

Norned tomteopparbeidelse

2005-06

Opparbeidelse av tomt for Statnett. Ca 55000m3 sprengning og masseflytting. Masseutskiftning av 100000 m3 morene/ myrjord. Veibygging, murer, VA- anlegg, fjellsikring. Utkjøring av tunellmasse. Ca 30000m3

Veidekke

19 mill

RV 38 Innfart Kragerø

2005-06

Utvidelse/ombygging eksisterende riksvei med ÅDT ca 6000.Ingen omkjøringsmulighet, maks trafikkstengning 0,5 time.Total veilengde, riksvei inkl GS-vei: ca 2,5 km
Hovedvann og avløp; ca 1,5km
Overvannsledninger for ca 70 overvannskummer.
Sprengning ca 55000 fm3
Inkl asfalt, veilys, oppmerking og skilter (nøkkelferdig)

Statens Vegvesen

25 mill

E 18 Brokelandsheia- Vinterkjær

2002-04

Sprengning ca 55000 fm3

Statens Vegvesen

100 mill

E39 Telemarkgrense- Østerholtheia

2012

Utbygging av midtrekkverk, 2,5 km og breddeutvidelse. Bygging av omkjøringsvei. Ca 10 000m3sprenging

Statens Vegvesen

30 mill

Krysningsspor Nodeland

2011

Grunnarbeider for nytt krysningsspor for jernbanen. Forlengelse av eksisterende krysningsspor. Oppføring av jernbanebro og formasjonsplan. Legging og flytting av kabler

Jernbaneverket

32,2 mill

E-18 Rannekleiv - Temse

2009

Breddeutvidelse på 5100m eksist. Veg og etablering av 7500 m midtrekkverk. Utvidelse av 2 betongkulverter. 12.000 tonn asfalt

Statens Vegvesen

27 mill

VVA Østerhus

2004

Opparbeidelse av 100da industritomt med VVA. Ca 200 000m3 sprengning

Grimstad kommune
Asplan Viak

16 mill

Kjevik flyplass, Kristiansand

Utvidelse av sikkerhetsområde og Lysanlegg. 60 000m3 mudring, sprenging/ fylling 160 000m3

Avinor

60 mill

Svartevannsdammen

Ca 500 000 m3 støttefylling samt heving av Damkrone

Veidekke

41 mill

E-39 Søgne

1.6 km motorvei. 3-4 felt. 40 000m3 sprenging

Statens Vegvesen

26 mill
Toggle hidden 14
Toggle hidden 15
Toggle hidden 16
Toggle hidden 17
Toggle hidden 18
Toggle hidden 19
Toggle hidden 20
Toggle hidden 21
Toggle hidden 22
Toggle hidden 23
Toggle hidden 24
Toggle hidden 25
Toggle hidden 26
Toggle hidden 27
Toggle hidden 28
Toggle hidden 29
Toggle hidden 30
Toggle hidden 31
Toggle hidden 32
Toggle hidden 33
Toggle hidden 34
Toggle hidden 35
Toggle hidden 36
Toggle hidden 37
Toggle hidden 38
Toggle hidden 39
Toggle hidden 40
Toggle hidden 41
Toggle hidden 42
Toggle hidden 43
Toggle hidden 44
Toggle hidden 45
Toggle hidden 46
Toggle hidden 47
Toggle hidden 48
Toggle hidden 49
Toggle hidden 50
Toggle hidden 51
Toggle hidden 52
Toggle hidden 53
Toggle hidden 54
Toggle hidden 55
Toggle hidden 56
Toggle hidden 57
Toggle hidden 58
Toggle hidden 59
Toggle hidden 60
Toggle hidden 61
Toggle hidden 62
Toggle hidden 63
Toggle hidden 64
Toggle hidden 65
Toggle hidden 66
Toggle hidden 67
Toggle hidden 68
Toggle hidden 69
Toggle hidden 70
Toggle hidden 71
Toggle hidden 72
Toggle hidden 73
Toggle hidden 74
Toggle hidden 75
Toggle hidden 76
Toggle hidden 77
Toggle hidden 78
Toggle hidden 79
Toggle hidden 80
Toggle hidden 81
Toggle hidden 82
Toggle hidden 83
Toggle hidden 84
Toggle hidden 85
Toggle hidden 86
Toggle hidden 87
Toggle hidden 88
Toggle hidden 89
Toggle hidden 90
Toggle hidden 91
Toggle hidden 92
Toggle hidden 93
Toggle hidden 94
Toggle hidden 95
Toggle hidden 96
Toggle hidden 97
Toggle hidden 98
Toggle hidden 99
Toggle hidden 100
Toggle hidden 101
Toggle hidden 102
Toggle hidden 103
Toggle hidden 104
Toggle hidden 105
Toggle hidden 106
Toggle hidden 107
Toggle hidden 108
Toggle hidden 109
Toggle hidden 110
Toggle hidden 111
Toggle hidden 112
Toggle hidden 113
Toggle hidden 114
Toggle hidden 115
Toggle hidden 116
Toggle hidden 117
Toggle hidden 118
Toggle hidden 119
Toggle hidden 120
Toggle hidden 121
Toggle hidden 122
Toggle hidden 123
Toggle hidden 124
Toggle hidden 125
Toggle hidden 126
Toggle hidden 127
Toggle hidden 128
Toggle hidden 129
Toggle hidden 130
Toggle hidden 131
Toggle hidden 132
Toggle hidden 133
Toggle hidden 134
Toggle hidden 135
Toggle hidden 136
Toggle hidden 137
Toggle hidden 138
Toggle hidden 139
Toggle hidden 140
Toggle hidden 141
Toggle hidden 142
Toggle hidden 143
Toggle hidden 144
Toggle hidden 145
Toggle hidden 146
Toggle hidden 147
Toggle hidden 148
Toggle hidden 149
Toggle hidden 150
Toggle hidden 151
Toggle hidden 152
Toggle hidden 153
Toggle hidden 154
Toggle hidden 155
Toggle hidden 156
Toggle hidden 157
Toggle hidden 158
Toggle hidden 159
Toggle hidden 160
Toggle hidden 161
Toggle hidden 162
Toggle hidden 163
Toggle hidden 164
Toggle hidden 165
Toggle hidden 166
Toggle hidden 167
Toggle hidden 168
Toggle hidden 169
Toggle hidden 170
Toggle hidden 171
Toggle hidden 172
Toggle hidden 173
Toggle hidden 174
Toggle hidden 175
Toggle hidden 176
Toggle hidden 177
Toggle hidden 178
Toggle hidden 179
Toggle hidden 180
Toggle hidden 181
Toggle hidden 182
Toggle hidden 183
Toggle hidden 184
Toggle hidden 185
Toggle hidden 186
Toggle hidden 187
Toggle hidden 188
Toggle hidden 189
Toggle hidden 190
Toggle hidden 191
Toggle hidden 192
Toggle hidden 193
Toggle hidden 194
Toggle hidden 195
Toggle hidden 196
Toggle hidden 197
Toggle hidden 198
Toggle hidden 199
Toggle hidden 200
Toggle hidden 201
Toggle hidden 202
Toggle hidden 203
Toggle hidden 204
Toggle hidden 205
Toggle hidden 206
Toggle hidden 207
Toggle hidden 208
Toggle hidden 209
Toggle hidden 210
Toggle hidden 211
Toggle hidden 212
Toggle hidden 213
Toggle hidden 214
Toggle hidden 215
Toggle hidden 216
Toggle hidden 217
Toggle hidden 218
Toggle hidden 219
Toggle hidden 220
Toggle hidden 221
Toggle hidden 222
Toggle hidden 223
Toggle hidden 224
Toggle hidden 225
Toggle hidden 226
Toggle hidden 227
Toggle hidden 228
Toggle hidden 229
Toggle hidden 230
Toggle hidden 231
Toggle hidden 232
Toggle hidden 233
Toggle hidden 234
Toggle hidden 235
Toggle hidden 236
Toggle hidden 237
Toggle hidden 238
Toggle hidden 239
Toggle hidden 240
Toggle hidden 241
Toggle hidden 242
Toggle hidden 243
Toggle hidden 244
Toggle hidden 245
Toggle hidden 246
Toggle hidden 247
Toggle hidden 248
Toggle hidden 249
Toggle hidden 250
Toggle hidden 251
Toggle hidden 252
Toggle hidden 253
Toggle hidden 254
Toggle hidden 255
Toggle hidden 256
Toggle hidden 257
Toggle hidden 258
Toggle hidden 259
Toggle hidden 260
Toggle hidden 261
Toggle hidden 262
Toggle hidden 263
Toggle hidden 264
Toggle hidden 265
Toggle hidden 266
Toggle hidden 267
Toggle hidden 268
Toggle hidden 269
Toggle hidden 270
Toggle hidden 271
Toggle hidden 272
Toggle hidden 273
Toggle hidden 274
Toggle hidden 275
Toggle hidden 276
Toggle hidden 277
Toggle hidden 278
Toggle hidden 279
Toggle hidden 280
Toggle hidden 281
Toggle hidden 282
Toggle hidden 283
Toggle hidden 284
Toggle hidden 285
Toggle hidden 286
Toggle hidden 287
Toggle hidden 288
Toggle hidden 289
Toggle hidden 290
Toggle hidden 291
Toggle hidden 292
Toggle hidden 293
Toggle hidden 294
Toggle hidden 295
Toggle hidden 296
Toggle hidden 297
Toggle hidden 298
Toggle hidden 299
Toggle hidden 300
Toggle hidden 301
Toggle hidden 302
Toggle hidden 303
Toggle hidden 304
Toggle hidden 305
Toggle hidden 306
Toggle hidden 307
Toggle hidden 308
Toggle hidden 309
Toggle hidden 310
Toggle hidden 311
Toggle hidden 312
Toggle hidden 313
Toggle hidden 314
Toggle hidden 315
Toggle hidden 316
Toggle hidden 317
Toggle hidden 318
Toggle hidden 319
Toggle hidden 320
Toggle hidden 321
Toggle hidden 322
Toggle hidden 323
Toggle hidden 324
Toggle hidden 325
Toggle hidden 326
Toggle hidden 327
Toggle hidden 328
Toggle hidden 329
Toggle hidden 330
Toggle hidden 331
Toggle hidden 332
Toggle hidden 333
Toggle hidden 334
Toggle hidden 335
Toggle hidden 336
Toggle hidden 337
Toggle hidden 338
Toggle hidden 339
Toggle hidden 340
Toggle hidden 341
Toggle hidden 342
Toggle hidden 343
Toggle hidden 344
Toggle hidden 345
Toggle hidden 346
Toggle hidden 347
Toggle hidden 348
Toggle hidden 349
Toggle hidden 350
Toggle hidden 351
Toggle hidden 352
Toggle hidden 353
Toggle hidden 354
Toggle hidden 355
Toggle hidden 356
Toggle hidden 357
Toggle hidden 358
Toggle hidden 359
Toggle hidden 360
Toggle hidden 361
Toggle hidden 362
Toggle hidden 363
Toggle hidden 364
Toggle hidden 365
Toggle hidden 366
Toggle hidden 367
Toggle hidden 368
Toggle hidden 369
Toggle hidden 370
Toggle hidden 371
Toggle hidden 372
Toggle hidden 373
Toggle hidden 374
Toggle hidden 375
Toggle hidden 376
Toggle hidden 377
Toggle hidden 378
Toggle hidden 379
Toggle hidden 380
Toggle hidden 381
Toggle hidden 382
Toggle hidden 383
Toggle hidden 384
Toggle hidden 385
Toggle hidden 386
Toggle hidden 387
Toggle hidden 388
Toggle hidden 389
Toggle hidden 390
Toggle hidden 391
Toggle hidden 392
Toggle hidden 393
Toggle hidden 394
Toggle hidden 395
Toggle hidden 396
Toggle hidden 397
Toggle hidden 398
Toggle hidden 399
Toggle hidden 400
Toggle hidden 401
Toggle hidden 402
Toggle hidden 403
Toggle hidden 404
Toggle hidden 405
Toggle hidden 406
Toggle hidden 407
Toggle hidden 408
Toggle hidden 409
Toggle hidden 410
Toggle hidden 411
Toggle hidden 412
Toggle hidden 413
Toggle hidden 414
Toggle hidden 415
Toggle hidden 416
Toggle hidden 417
Toggle hidden 418
Toggle hidden 419
Toggle hidden 420
Toggle hidden 421
Toggle hidden 422
Toggle hidden 423
Toggle hidden 424
Toggle hidden 425
Toggle hidden 426
Toggle hidden 427
Toggle hidden 428
Toggle hidden 429
Toggle hidden 430
Toggle hidden 431
Toggle hidden 432
Toggle hidden 433
Toggle hidden 434
Toggle hidden 435
Toggle hidden 436
Toggle hidden 437
Toggle hidden 438
Toggle hidden 439
Toggle hidden 440
Toggle hidden 441
Toggle hidden 442
Toggle hidden 443
Toggle hidden 444
Toggle hidden 445
Toggle hidden 446
Toggle hidden 447
Toggle hidden 448
Toggle hidden 449
Toggle hidden 450
Toggle hidden 451
Toggle hidden 452
Toggle hidden 453
Toggle hidden 454
Toggle hidden 455
Toggle hidden 456
Toggle hidden 457
Toggle hidden 458
Toggle hidden 459
Toggle hidden 460
Toggle hidden 461
Toggle hidden 462
Toggle hidden 463
Toggle hidden 464
Toggle hidden 465
Toggle hidden 466
Toggle hidden 467
Toggle hidden 468
Toggle hidden 469
Toggle hidden 470
Toggle hidden 471
Toggle hidden 472
Toggle hidden 473
Toggle hidden 474
Toggle hidden 475
Toggle hidden 476
Toggle hidden 477
Toggle hidden 478
Toggle hidden 479
Toggle hidden 480
Toggle hidden 481
Toggle hidden 482
Toggle hidden 483
Toggle hidden 484
Toggle hidden 485
Toggle hidden 486
Toggle hidden 487
Toggle hidden 488
Toggle hidden 489
Toggle hidden 490
Toggle hidden 491
Toggle hidden 492
Toggle hidden 493
Toggle hidden 494
Toggle hidden 495
Toggle hidden 496
Toggle hidden 497
Toggle hidden 498
Toggle hidden 499