TT Anlegg

Etiske retningslinjer

I alle firma har vi ting vi ikke kan gjøre og ting det forventes at man skal gjøre. Mye av dette er beskerevet i interne og eksterne regler som f.eks Aml. og interne retningslinjer,
men det er umulig å definere alt dette i detalj.
Gjennom våre etiske retnigslinjer ønsker vi å bevisstgjøre alle i vår organisasjon. Sammen med HMS/KS systemet vil dette danne et utfyllende verdigrunnlag for alle våre ansatte.

GRUNNVERDIER - MÅLSETTING

TT Anlegg skal være kjent for at vi:

·         er kvalitet levert raskt

·         kan det vi holder på med

·         er lette å samarbeide med

·         er enkle å gjøre forretninger med

·         utfører oppdragene på en ryddig måte

·         er rasjonelle grunnet god kunnskap og godt utstyr

 

Som en ledende maskinentreprenør i vårt området vil TT Anlegg være foregangsfigur for hvordan omgivelsene oppfatter anleggsbransjen. Våre ansatte har derfor
følgene retningslinjer å forholde seg til:

 

Ansikt utad

Alle ansatte representerer TT Anlegg utad så vel som innad og skal oppføre seg høflig og korrekt overfor kolleger og kunder.

 

Taushetsplikt

Informasjon som er tilegnet gjennom firmaet skal behandles med aktsomhet og lojalitet. Du sitter blant annet inne med informasjon av strategisk
betydning (anbud, kalkyler osv) og kundeforhold

 

Rusmidler

I arbeidstiden er det nulltolleranse for rusmidler. Ved representasjon av firmaet skal det vises måtehold.

 

Bijobber

Alt arbeid utenfor firmaet som kan regnes som konkurrerende virksomhet eller som på annen måte påvirker arbeidsforholdet er ikke tillat. 

 

Arbeidsplassen

Alle skal jobbe for å skape trivsel for sine medarbeidere. Hovedtanken skal være ”hvordan kan jeg gjøre min kollega god”.
Diskrimminering eller nedlatende oppførsel overfor kolleger tillates ikke.
Instrukser fra overodnet skal respekteres og arbeidet utføres etter beste evne.
Alminnelig orden skal holdes.
Utstyr og maskiner skal behandles med forsiktighet

 

HMS

Alle arbeidstakere og engasjerte parter på våre anlegg skal jobbe aktivt for å skape en sikker og trygg arbeidsplass. God rapportering av uønskede hendelser og
potensielle farer er å anse som en plikt hos alle.

 

Miljø

TT Anlegg skal være bevisst i sitt valg av leverandører og gjennomføring av sitt arbeide slik at det påfører omgivelsene minst mulig skade på miljøet.
Den enkelte ansatte skal også til enhver tid overveie hvilke konskvenser sine handlinger har på det ytre miljø og ta hensyn til det i sine valg / vurderinger.

 

Byggherre og oppdragsgivere

TT Anlegg skal alltid etterstrebe å levere et produkt til avtalt pris og kvalitet samt til rett tid.

 

Lojalitet

Ansatte skal til enhver tid opptre på en slik måte at det ikke er tvil om den ansattes lojalitet eller inhabilitet.
Gaver som kan svekke tilliten eller skape uønskede relasjoner til våre kunder, leverandører og samarbeidspartenere skal ikke gis eller mottas.

 

Lover, forskrifter og standarder

TT Anlegg skal etterleve de lover og regler som gjelder både generelt for bransjen og særskilte regler for utførelse av arbeidet. Vi skal ikke skaffe oss konkurransefortrinn ved å
ikke etterleve disse regler, herunder å unndra seg skatter og avgifter.

 

Arbeidsforhold

TT Anlegg skal ikke benytte seg av type arbeidskraft som strider mot nasjonale eller internasjonale regelverk verken internt eller via eksterne kontrakter.

 

Disse etiske retningslinjer skal følges av alle våre ansatte og de som engasjert på våre prosjekt.

 

Overtredelser av våre retningslinjer vil kunne få konsekvenser i form av advarsel, bortvisning fra anlegg, oppsigelse eller avskjed.