TT Anlegg

Forarbeider for rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen

«E39 Kirkeheitunnelen i Mandal kommune skal rehabiliteres for å etterkomme krav i

Tunnelsikkerhetsforskriften. I den forbindelse vil det være påkrevd å føre opp nye tekniske

bygg i dagsonen utenfor tunnelen. Det ene av disse skal føres opp langs E39 ved Skarvøya

like øst for tunnelen. Det etableres her ei steinfylling ved utfylling i sidebukt til Mandals-

elva. Som følge av geotekniske forhold vil det være påkrevd at det legges ut ei

forbelastningsfylling som skal ligge ca. 6 måneder før fylling for fremtidig tekniske bygg

får sin permanente utforming. Entreprisearbeidet omfatter derfor leveranse av stein,

utlegging og øvrige arbeider knyttet opp mot etablering av denne forbelastningsfyllingen. 

I tillegg inngår etablering av et måleprogram for registrering av setningsutvikling i fylling,

kjørebane E39 og nærmeste landkar på Skarvøy bru.»