TT Anlegg

Referanser

Prosjekt Beskrivelse Referanse Verdi
Toggle Viktigste anlegg siste 5 år ( 25 )

Songa og Trolldalen dammer

2017-20

Påbygging og plastring av opp og nedstrøms damskråning. Ved Songa dam skal det i tillegg etableres nytt lekkasjemålearrangement bestående av ledevegg og lekkasjemålehus, instrumentering, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanalen. Ved Trolldalen dam skal det etableres nytt lekkasjemålehus, og tunnelåpningen skal sikres.

Statkraft Energi AS

Jon Aarbakk

ca 210 mill

Kai Strømsvika

2015-17

Grunnarbeider for ny kai og industriområde. Ca 1,8 mill m3 sprengning, 160 dekar med industritomter. 1 mill tonn m/steinfylling

Mandal Havn Strømsvika

Alf Gottfred Møll

ca 250 mill

N01 Campus - Støleheia

2015-17

Grunnarbeider for ny datalagringspark på Støleheia i Vennesla Kommune, fase 1. Oppdraget består bl.a av: Avskoging 100.000 m2, Avgraving og bortkjøring av jord og myrmasser ca 120.000 m3, Sprengning av ca 230.000 fm3 fjell, Planering og utlegging av ca 180.000 fm3 sprengstein i fylling, knusing av ca 50.000 fm3 til fraksjoner som skal brukes ved fremtidig opparbeidelse av tomtene og VA og kabelanlegg for fremtidig bebyggelse

N01 Campus AS

Daniel Bugge Angelstad

ca 60 mill

Honna Transformatorstasjon

2015-17

Grunnarbeider for byggetomter for Agder Energi sitt anlegg. Etablering av tilkomstveger og parkeringsplasser

Agder Energi

Ole Christian Albert

ca 38 mill

Kvinesdal transformatorstasjon

2015-16

Grunnarbeider for byggetomter, lagerplasser og riggområder for Statnett og Agder Energi sine anlegg, areal på tilsammen 92.000m2. Etablering av ca 3.000 m med tilkomstveger

Statnett

Morten Snapperud

ca 45 mill

Dammer Skjerkevatn

2014- dd

Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddersvika er en helt ny fyllingsdam. Begge disse dammene tilsammen vil bestå av 1,1 mill m3 fylling.
•Ny Dam Skjerkevatn, fyllingsdam med asfaltkjerne med kronelengde på ca. 450m og største damhøyde ca. 55m
•Ny Dam Heddersvika, fyllingsdam med asfaltkjerne med kronelengde på ca. 590m og største damhøyde ca. 30m
•Åpen flomløpskanal i vestre vederlag for ny fyllingsdam Skjerkevatn, Tappe/omløpstunnel med fjernstyrte tappe- og flomluker, og etablering av anleggsveier og permanente veier.

Agder Energi

JV/ Skanska- TT Anlegg Tor Åmdal

Prosjektvedi ca 620 mill

Odderøya rensenlegg- Entreprise E21

2014-17

Utvidelse av renseanlegget for Kristiansand Kommune, ny prosesshall ca 230m lang, ca 25m bred og ca 18m høy
• Utlasting av ca 95.000 fm3 stein, inkl dumping fra lekter ved Lagmannsholmen.
• Pallsprengning av ca 20.000 fm3
• Fjellsikring av egne arbeider
• Grunnarbeider for konstruksjoner og bunnledninger i hele anlegget
• Levering og legging avca 700 m store avløpsrør (ø800-1200 GUP) i hele anlegget
• Utomhusarbeider

Kristiansand kommune/
UE for
Kruse Smith

Nils Johan Stølen
Ove Rune Varhaug

Ca 29 mill

Lindås Trafo

2014-15

Grunnarbeiderer fortrafostasjon med tilhørende vei og VA anlegg. Sprengning ca 60.000fm³

BKK Nett As

Øystein Bakke

ca 48 mill

Glenncore Nikkelverk AS (Xstrata)

2014-dd

Bygging av Hall 9 inkl. gjennomslag, adkomsttunneler, nisjer og groper. Fjellhallen skal bli 175 m lang, 18 m bred og 36- 37m dyp. Total lengde adkomsttunneler og gjennomslag er ca 190 lm Sprengningsarbeidene vil bli utført i nærheten av E39 og boligmasse på Duekniben/ Kobberveien

Glenncore Nikkelverk

Jan Børge Andersen

45 mill

VL 700 Kjerlingland

2014-16

Et prosjekt for å kunne sikre gjensidig reservevannsforsyning for Lillesand og Kristiansand Kommune. Andre del av en ny vann forsyning med en gjennomgående ø600 opp mot Kjerlingland. Arbeidene foregår hovedsakelig i og langs offentlig vei og gang og sykkel vei, veiareal skal reetableres med ny oppbygging.

Lillesand kommune

Roger Edvardsen

ca 20 mill

Iveland 2 kraftverk, aggregat 4

2013-16

Bygging av ny kraftstasjon i fjell for aggregat på ca 45MW. Ny tilløpstunell ca 2km. Utomhusarbeider i form av veier, bruer, næringstomter, gang- og sykkelveier og tipp områder. Utkjøring av ca 240 000 fm³ tunnellmasse

Veidekke

UE for Veidekke
Tor Harald Haugen

86,5 mill

Bamble og Grenland trafostasjoner

2013

Grunnarbeider for to trafosstasjoner med tilhørende vei og VA anlegg . Sprengning av ca 200 000 fm3 fjell på 3,5 mnd og 3,5 km oppgradering av komunal vei

Statnett

Roar Nilsen

40 mill

E39 Brennåsen- Rosseland

2013

E39 utvidet til 4 felt mellom Brennåsenkrysset og rundkjøringen på Rosseland i Sogndalen kommune. Forminsket sentraløy i rundkjøringen for plass til 2 kjørefelt

Statens Vegvesen

Geir Norum

14,7 mill

E39 Gangbro Ime skole

2013-14

Etablering av gangbro med tilhørende ramper.Ny lokalveg til boligene nord for gangbrua og Ett park-and-ride anlegg. Breddeutvidelse av E39 ved avgjørsel, nye bussholdeplasser

Statens Vegvesen

Jannicke Nicolaisen

11,7 mill

E39 Telemarkgrense- Østerholtheia

2013

Breddeutvidelse og etablering av midtrekkverk.

Statens Vegvesen

Egil Grønnskei

30 mill

E39 Rigekrysset- Breimyrkrysset

2012-14

Bygging av kollektivfelt, etablering av midtdeler og bygging av nye støyskjermer

Statens Vegvesen

Grunde Dalen

32 mill

Dam Vatnedalen

2012-13

Utvidelse av flomløpssjakt og oppretting av damkrone

Agder Energi

Knut Ove Sagedal
Trond Lyngstad

Ca 20 mill

Kjevik flyplass

2011-12

Utvidelse av sikkerhetsområde og Lysanlegg. 60 000m3 mudring, sprenging/ fylling 160 000m3

Avinor

Lars Hegle

60 mill

Dam Svartevann

2011-15

Ca 500 000 m3 støttefylling samt heving av Damkrone Sprengning ca 430.000m3

Veidekke/
Sira Kvina

Hallvard Leren
Per Magne Sinnes

41 mill

Krysningsspor Nodeland

2011

Grunnarbeider for nytt krysningsspor for jernbanen. Forlengelse av eksisterende krysningsspor. Oppføring av jernbanebro og formasjonsplan. Legging/ flytting av kabler.

Jernbane- verket

Leif Stødle

32,2 mill

E39 Fardal- Osestad

2009-12

4,5 km 3-feltsvei.

Statens Vegvesen

Jan Helge Egeland

235 mill

Mjåvann industriområde

2008-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter. Sprengning 1 050 000 fm3

Mjåvann Ind. Område

Andre Kjetså

150 mill

4-felts vei ved sørlandssenteret

2008-12

Ombygging/ utvidelse av veg for KNAS

KNAS

Jan O. Larsen

23 mill

Lohnelier industriområde

2007-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

TT Eiendom AS

Tom Eikså

60 mill

Jåbekk Industriområde

2005-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

TT Eiendom AS

Tom Eikså

150 mill
Toggle Spunting ( 16 )

Pumpestasjon P14
Marnar Brygge

2017

Pumpestasjonen i tilknytning til byutviklingsområdet Marnar Brygge i Mandal. Stasjonen skal erstatte eks. kommunal pumpestasjon P14 og betjene eksisterende områder som er tilknyttet, samt nytt avløp fra Marnar Brygge hvor det skal etableres ca 95 nye boenheter, samt kontorer.

Mandal kommune

otto Nodeland

ca 1,7 mill

Buen Kulturhus

2011

Spunting av kaianlegg

AF Buen

Leif Lans

3 mill

Kilden Konserthus

2010

Spunting og utgraving av byggegrop

FAEVO

Per Egil Steen

1 mill

Egeland boligfelt

2010

Trepæler for båthus, strenge krav til nøyaktighet

Egelandsgården

Geir Mykletun

3,5 mill

Tunellinntak ved Nespervann

2010

Levering/ ramming av stålspunt AZ 12 700m2. Nållengde 5—10 m

Agder Energi

Sverre Benestad

840.000

Fundament for båthus på Båly

2010

Levering/ Nedramming marineimpregnerte trepeler kl 2. Antall 350stk. Lengde 7 m

Repstad Anlegg AS

Tor Helge Flåt

120.000

Verven

2009

Fundament for strandpromenade. Levering/nedramming marineimprignerte trepeler kl 2. 54 stk. lengde 12m

BRG

Steinar Bretvik

312.000

Fundament for båthus ved Furuholmen/ /lauervik

2009

Levering/ nedramming marineimprignerte trepeler kl 2. Antall 75 stk. Lengde 8 m

Lindland Maskin AS

360.000

Utskiftning av tanker i Øvrebyen

2009

Levering/ ramming av stålspunt Z 12 – 770 507 m2. Nållengde 12 m

SS Tekniske

Stein Sekse

580.000

Spunting for pumpestasjon på Tangen, Kristiansand

2009

Levering/ ramming av stålspunt Z 12 –770 840m2. Nållengde 12m

TT Anlegg As

Arild Kristiansen

1 mill

Parkeringshus i Vennesla

2008

Levering/ ramming av stålspunt PU 220m2. Nållengde 7 m

Døvik maskin As

Jan Einar Døvik

270.000

Nybyen kvartal C

2006

Spunting 9 m for foretningsbygg

VEF

Odd Reinertsen

2,5 mill

Arendal Amfi Arena

2006

Spunting 11 dybde for kjøpesenter

NCC

Ingvaldsen

1,3 mill

Ballastbrygge

2006

Sjørelatert spunting (11m). Kaifront

Arne Damman

Dagfinn Skår

900.000,-

Foretningsgård Vennesla

2005

Spunting 7,5 m

Døvik Maskin

Jan Einar Døvik

400.000,-

Div bygg Kr. Sand

2005

Spunting 7-9m

Verdal & Trysnes

Åteigen AS

450.000,-
Toggle Idrettsanlegg ( 6 )

kunstgressbane ved Møvig skole

2017

Opparbeidelse av kunstgressbane med tilhørende asfalterte flater. Oppdraget inneholder også etablering av lengdegrop, lysmaster med fundamenter, forankringsramme og belysning m.m.

Kristiansand kommune

Rita Galteland

1,3 mill

Holum Idrettsanlegg

2016

Grunnarbeider og flombelysning i forbindelse med bygging av ny kunstgressbane og delanlegg for friidrett.

Mandal kommune

Silje Skjefstad

4,8 mill

Balløkke idrettsparken

2016

Grunnarbeid med opparbeidelse av bane og omlegging av overvann og kabler

Mandal kommune

Tor Birkeland

ca 2,2

Tinnkjønn kunstgressbane

2012-13

Grunnarbeider og flomlysanlegg

Søgne kommune

Magne Haugland

1 mill

Speilen isbane

2010-12

Kunstgress- og isbane.

Mandal kommune

Tor Birkeland

6,7 mill

Idrettsparken

2010-11

Grass- og løpebane.

Mandal kommune

Tor Birkeland

8,8 mill
Toggle Lufthavn/ Flyplass ( 3 )

Sikkerhetsområde og lysanlegg/ Kjevik

2011-12

HP - Sikkerhetsområder og lysanlegg (SL)
Omfatter alle tiltak for å tilfredsstille ICAO og BSL krav til utstrekning og helning i sikkerhetsområdet og
alle tiltak knyttet til flytting av baneender, samt etablering av markeringslys for senterlinje rullebane og
siktepunkt. Sprengning 160 000 fm3

Avinor

Lars Hegle

46 mill

Kjevik flyplass

2011-12

Utvidelse av sikkerhetsområde og Lysanlegg. 60 000m3 mudring, sprenging/ fylling 160 000m3

Avinor

Lars Hegle

60 mill

Parkering Kjevik

2007

Masseutskiftning 15 000m3 - masseflytting. Asfaltering

Avinor

Leif Sakariasen

3.1 mill
Toggle Næringsområder ( 12 )

Kai Strømsvika

2015-17

Grunnarbeider for ny kai og industriområde. Ca 1,8 mill m3 sprengning, 160 dekar med industritomter. 1 mill tonn m/steinfylling

Mandal Havn Strømsvika

Alf Gottfred Møll

ca 250 mill

N01 Campus - Støleheia

2015-17

Grunnarbeider for ny datalagringspark på Støleheia i Vennesla Kommune, fase 1. Oppdraget består bl.a av: Avskoging 100.000 m2, Avgraving og bortkjøring av jord og myrmasser ca 120.000 m3, Sprengning av ca 230.000 fm3 fjell, Planering og utlegging av ca 180.000 fm3 sprengstein i fylling, knusing av ca 50.000 fm3

Bulk

Jens Birger kristensen

25 mill

Jordbruna Næringsområde

2012-13

Ca. 60000m2 grovplanering av tomteområde. Ca. 650m vei med gatelys. Ca 1050 m vann_ og avløpsgrøfter. Ca. 1050m vannledninger. Ca 700m spillvannsledninger. Ca 1000m overvannsledninger. Ca 600m kabelgrøfter

Birkenes komune

Jakob Olaus Mo

10,5 mill

Eiken Næringspark

2011-14

Opparbeidelse av tomter, vei og VA. Ca 100000 fm3

Hægebostad kommune

Ola Skeie

15 mill

Sørlandsparken Øst

2009-dd

Opparbeidelse av industriområdet, Adkomstveier- VA- anlegg. Opparbeidelse tomter ca 1.000.000 fm3 sprengning og masseflytt

Sørlands- parken Øst AS

Jan Omlid Larsen

205 mill

Mjåvann industriområde

2008-dd

Opparbeidelse av industriområdet, adkomstveier, VA-anlegg, tomter og  Sprengning av1 050 000 fm3

Mjåvann Ind.område

Andre Kjetså

150 mill

Tangen Infrastruktur

2008-09

Totalentreprise som inbefatter utskifting av ledningsanlegg og gjennoppbygging av gater på Tangen i Kristiansand. Omfatter arbeider over og under vann, samt arbeider i forurenset grunn. Prosjektet omfatter også utfylling i sjø og etablering av ny molo. Ca 4000m va-grøfter. Ca 100m med 600 PE kloakkledning. 50 m med 500 PE for pumpe/spillvann og 800mm PE inntaksledning for kjølevann til fjernkjøling. Vannledninger DN 32-225, Spillvannsledninger DN 110-900 og Overvannsledninger DN 110-500.

Kristiansand kommune

Kjell Liane

110 mill

Lohnelier industriområde

2007-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

TT Eiendom AS

Tom Eikså

60 mill

Buråsen Sørlandsparken

2007-09

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur. Ca 100da tomt. Ca 250.000 fm3 sprengning og masseflytting

KNAS

Jan Hauge Nilsen,

32 mill

Sørlandsparken / Flak og Kjøstvedt

2007

Tomteopparbeidelse 20da. VA- anlegg. Sprengning

FLAK AS

Svein Nordal
Per Arne Kjøstvedt

6.6 mill

Retailparken Sørlandsparken

2006-09

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur. 2 kontrakter 32mill og 48mill. Ca 200 da tomt. Ca 430.000 fm3 sprengning og masseflytting. Ca 5000 m VA-grøfter, ca 150.000m3 løsmasser.

KNAS

Tom Bredesen

138 mill

Jåbekk Industriområde

2005-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

TT Eiendom AS

Tom Eikså

150 mill
Toggle Boligområder/ hyttefelt ( 2 )

Velia VA

2016-17

Bygging av nye hovedtraseer for kommunalt VA-anlegg i hyttefelt, til sammen ca. 900 meter på Bortelid

Åseral kommune

Hilde Stuestøl Berg

ca 9,5 mill

Skinnsnesheie B7- tomter

2015

Infrastruktur for nytt boligfelt med 28 tomter.

Mandal kommune

Per Ivar jansen

7 mill
Toggle Boligområder/ Hyttefelt ( 15 )

Romstølen Vest

2013-15

Opparbeidelse av VA, kabler og fjernvarme for etablering av boligbebyggelse og næringsareal.

Arendal Eiendom

Camila Widmer

ca 7,5 mill

Kastellodden

2014

Grunnarbeider og infrastruktur for nytt boligkonsept med 55 leiligheter fordelt på 5 blokker, og felles P-kjeller.

Kruse Smith/ BRG

Einar Lunden
Tor Helge Reme

4 mill

Nye vestnes

2013-14

Grunnarbeid/ VA anlegg for nye frittliggende boliger og rekke/kjedehus, samt utomhus med asfalt, stein og beplantning. Prøvetakning av grunnforhold. Bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi.

AgderBygg As

Arild Dahl

Ca 13 mill

Farevassknuten

2012

Totalentreprise utbygging av infrastruktur for Vann og avløp.

Åseral kommune

Torkell Tjelland/ Gisle Ekse

ca5,7 mill

Holtetoppen

2011-dd

Grovplanering av boligtomter. Legging av VA-anlegg og kabler. 4 lekeplasser. Pumpestasjon

TT Eiendom AS

Torkel Tjelland

12 mill 

VA Sånum

2009-10

Infrastruktur i forhold til ny reguleringsplan. Vann, kloakk og veibyging

Mandal kommune

Leiv Bernt Kloster

25 mill

Tangen Infrastruktur

2008-26

Totalentreprise som inbefatter utskifting av ledningsanlegg og gjennoppbygging av gater på Tangen i Kristiansand. Omfatter arbeider over og under vann, samt i forurenset grunn. Omfatter også utfylling i sjø og etablering av ny molo. Ca 4000m va-grøfter. Ca 100m med 600 PE kloakkledning. 50 m med 500 PE for pumpe/spillvann og 800mm PE inntaksledning for kjølevann til fjernkjøling. Vannledninger DN 32-225, Spillvannsledninger DN 110-900 og Overvannsledninger DN 110-500.

Kristiansand kommune

Kjell Liane

110 mill

Krossnesodden

2007-08

Grunnarbeider for leilighetskopleks VA-Anlegg

Agderbygg

Arild Dahl

ca 3 mill

Austre/vestre hola Bortelid

2006-dd

Konsentrert hyttebebyggelse, 112 enheter

Kvitevatn AS/ TT Anlegg AS

Jørn Moum

14,8 mill

Ljosland hyttetomter

2006-dd

Hyttetomter, vei og VA

Tomtekjøpere/TT Anlegg AS

Ole K. Fyksen

Bortelid hyttetomter

2006-dd

Hyttetomter, vei og VA

Tomtekjøpere/TT Anlegg AS

Ole K. Fyksen

Vestnes Park

2006-08

Grunnarbeider for to leilighetsbygg. Riving av eksisterende bygg VA-Anlegg.

Vestnes Park AS

Jon Norum

2 mill

Tregde feriesenter

2006-07

Leiligheter med undergjordisk garasje. Sprenging 1200fm3. Fjerning løsmasse 3700m3. Gråsteinsmuring 200 m2. Opparbeidelse av tomt, inkl.park,plass. Opparbeidelse minigolfbane

Skagerak Feriesenter

Leif Johannesen

3.2 mill

Hålandsheia

2005-08

Boligfelt m/veger - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter

Byggplan Sør

Håkon Stusvik

9 mill

Fidjeåsen boligfelt

1999-04

Komplett boligfelt med 3500 boenheter

TT Eiendom AS

Torkel Tjelland

50 mill
Toggle Grunnarbeider for bygg/ øvrig tomtearbeid ( 29 )

Coop OBS sørlandsparken

2018

Grunnarbeider for nytt byggmarked på 8.000 m2. Utvendig VA og opparbeidelse av vei og parkering på 12.000 m2

TUE for BRG

Espen Drivenes

ca 15 mill

Amalienborg Aveny BT3

2018

Grunnarbeid for leilighetsbygg, byggetrinn III, herunder bl.a sprengning ca 5.000 m3, planering og avretting for parkeringskjeller og fundamenter, tilbakefylling og utvendig VA

TUE for Skanska

Johnny Andre Bakken

ca 9 mill

Omsorgsboliger Breimyrveien

2018

Grunnarbeider, vei og VA for leilighetsbygg

TUE for PK Entreprenør

Lars Eikeland

ca 1 mill

Lumber

2017

Utfylling av 20.000 m3 stein i sjø på Lumber, Kristiansand.

Lumber AS

Tom Bredesen

ca 3 mill

Marnar Brygge

2015-16

Grunnarbeid/VA anlegg for nytt boligkompleks med parkeringsanlegg under bakken. Byggetrinn 1 består av P-kjeller (ca 2000m2) og 3 blokker med 30 leiligheter. Prøvetaking av grunnforhold, og intern disponering av forurenset masse ihht tiltaksplan.

Skanska Norge AS

Øyvind Lågeide

Ca 3,6 mill

Sandvand, Riggtomt

2015-16

Opparbeidelse av tomt for Statnett for materiallagring, midlertidig kontorbrakker og borigg for ca 100 personer ( Linjebyggerene). Totalt ca 30 mål tomt

Dalekovod

Eugen Hruska

Ekstralys Gahre

2016

Opparbeidelse av tomt for bygg

Lindesnes Bygg AS

Even Ljungqvist

543 000,-

Kongsgårdbukta, tomt for ON-Off shore Service

2016-dd

Opparbeidelse av tomt for On & offshore Norway AS (OOS) i Kongsgårdsbukta. Ca 12.000 tonn forurenset masse (tiltaksklasse 1-5) ble kjørt til mottaksanlegg.

Kristiansand havn

Trond Sikveland

ca 4,6 mill

Kvartal 32

2016

Forretningsbygg med undergjordisk garasje. Utgraving av kjeller, omkopling av vann og avløp. Fjerning løsmasse 16.000 m3. Prøvetakning av grunnforhold, og bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi.

Skanska Norge AS

Erik Sandnes

Ca 4 mill

Deponi Fosselandsheia

2013-14

Fjerning av forurensede masser og grunnarbeider for nytt deponi på Fosselandsheia. Fjernet ca 10.000m3 med forurensede masser. Sprengning ca 15.000m3

Eramet Norway AS

Nils Harald Rennestraum

ca 2,4 mill

Fossbekk Brygge

2013-15

Sprengning og graving av tomt, ommlegging av kommunal hovedkloakk og etabl. Av stikkledn. Utearealer/ grøntanlegg med forstøtningsmurer i natustein og betong, lekeplass og turvei.

Multiconsult

Arne Kristian Skiftenes

ca 7,7 mill

B4 Terminalområde, Kristiansand havn

2014

Ombygginge av fergehavna for oppstillig av inn- og utreisende kjøretøy. Opparbeidelse av tomt for svømmehall og hotell. Oppgvaving av byggegrop

Kristiansand Havn KH

Svein- Inge Larsen

Ca 5,7 mill

Holskogen

2012

Sprenging og utlasting av ca 20 000m3. Opparbeidelse av behandlingsanlegg for forrurensede masser. VA-anlegg.

Septikservice / Ø.Trondsen

Tønnes Willoch

3 mill

Tomt Repstad

2010-11

Opparbeidelse av industritomt

Repstad Anlegg AS

Vidar Nordbø

18,2

Aquarama, Kristiansand

2010-14

Grunarbeider for bygg

AF Aquarama

Geir Hille

6 mill

Sørlandets sikkerhetssenter Kjevik

2008-09

Opparbeidelse brannøvingsfelt bestående av to bygg, vei og VA-anlegg. 7000m3 sprenging. Masseutskiftning 20 000m3 leire

UE for VEF

Vidar Ulstein

16.4 mill

Home design

2008-09

Grunnarbeider bygg 15.000m2. VA-anlegg

UE Buråsen AS

Svein Nordahl

6.7 mill

Kilden Konserthus

2007-09

Grunnarbeider og infrastruktur ifm nytt konserthus. Ca 40.000 fm3 spr. Omlegging av VA-ledninger og kabler. Utfylling i sjø m.m

Kilden IKS

David Drangsland

16 mill

Tangen VGS

2007-09

Grunnarbeider for ny skole med bla. fjerning av ca 12.000m3 forurensede masser.

VA-Fylkes- kommune

Kristian Dølvik

5,5 mill

Norned

2007

Hogging av tre, renska tomt, Grovplanerte 3 tomter, utkjøring fra Tunell å opparbeidelse av Riggplass

Veidekke

Tor Harald Haugen

16 mill

Norned tomteopparbeidelse

2007

Opparbeidelse av tomt for Statnett. Ca 55000m3 sprengning og masseflytting. Masseutskiftning av 100000 m3 morene/ myrjord. Veibygging, murer, VA- anlegg, fjellsikring. Utkjøring av tunellmasse. Ca 30000m3

Veidekke

Tor Harald Haugen

19 mill

Parkering Kjevik

2007

Masseutskiftning 15 000m3 - masseflytting. Asfaltering

Avinor

Leif Sakariasen

3.1 mill

Verkstedhall Gismerøya

2006-08

Grunnarbeider for ny verkstedhall 3 200m2 og dypvannskai. Opparbeidelse park.plass/ uteområder 4 200m2. Tilhørende ledningsnett

Båtservice

Øyvind Lågeide

7,5 mill

Støleheia

2006-08

Grunnarbeider for diverse bygg. VA- anlegg

RKR /Svein Åge Omland

Sigurd Tvedt

3,6 mill

Aker Kverner verkstedhall

2006-08

50m vei, planering av 14 da m/ overvann opparbeidelse parkeringsplass 6 da. Sprenging 31.500m3 sprenging. Transport av 15 000m3

SWECO

Odd Glomsaker

15.7 mill

Mjåvannsveien 23 AS

2006-07

Opparbeidelse av areal for gjenvinningsstasjon Ledningsnett

RKR /Svein Omland

Sigurd Tvedt

3,5 mill

Ammersham Health AS

2005-08

Diverse grunnarbeider. VA-anlegg. Sikringsarbeider

Ammersham Health AS

Torfinn Jortveit

ca 5.2 mill

NORNED Likeretteranlegg

2005-07

Grunnarbeider for likeretteranlegg.

Skanska Norge AS

Olav Orthe

10 mill

VVA Østerhus

2004

Opparbeidelse av 100da industritomt med VVA. Ca 200 000m3 sprengning

Grimstad kommune

Tore Terkelsen

16 mill
Toggle Veianlegg/ Jernbane ( 29 )

BaneNor

Utskifting av fylling på jernbanestrekning ved Augland.
Bortkjøring av 2.500 m3 fylling og reetablering av denne. Grunnforholdene bestod av kvikkleire og arbeidene ble utført i nært samarbeid med geolog og BaneNor.

BaneNor omr. Sør

Lars Christen Kile

ca 3 mill

Forarbeid for asfalt fv. 405

2017

Forarbeid i forbindelse med ny asfalt på fv. 405. Arbeidet vil bestå av utbedring av eksisterende vegoppbygning, fresing, knusefresing, planering og kompaktering før, under og etter knusefresing samt transport og utlegging av bærelagsmasser.

Statens vegvesen

Sigurd Wiberg

ca 5,1 mill

Fv 455 Stredefjellet, rassikring

2017-18

Sprengning av 58.000 m3 fast fjell for fylling i Mannflåvannet. 1100m vegbygging for omlegging av veglinje og fylling av 48.000m3 i vann med lekter + nedsprengning av fylling.

Statens vegvesen

Ole Petter Opsahl

ca 17,2 mill

Oppgradering av Vesterveien og Myrbakken

2016-18

Vegene bygges om til 2- felts lokalveger (ca. 1,1 km) med 6 stk. busslommer. Det etableres ny og bredere sykkelveg med fortau langs hele entreprisen (ca. 1,1 km). GS-traseen legges i kulvert (ca. 35 meter) under Vesterveien ved innkjørsel til Hannevika industriområde.

Statens vegvesen

Torfinn Utsogn

ca 46,6 mill

Trygg ferdsel Osedalen (Froland)

2016

Nytt fortau forbi biblioteksbygget fram til eksisterende gang-/sykkelvei langs Jomåsveien
med tilhørende kant- og belegningsstein samt grøntarealer. Belysning for området, 11 lyspunker, kabelgrøfter, total lengde ca 300m, VA-grøfter for SP 250 og VL 250. Total lengde ca. 165 m. inkl. boring gjennom fylkesvei. Asfaltarbeider, totalt ca. 2000 m2

Froland kommune

Hans Jomås

ca 2,8 mill

Kirkheitunnellen

2015-16

Utlegging av forbelastning for teknisk anlegg

Statens vegvesen

Steffen Køhler

ca 1 mill

Åsvegen bru

2015-16

etablere en helt ny overgangsbru over Sørlandsbanen like nord for eksisterende bru i Åsvegen.

Vennesla kommune

Daniel Angelstad

8,1 mill

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen FP3 Standlykkja- Labbdalen

2013-15

Underentreprenør for Hære entreprenør AS. Det ble bygget veg og jernbanespor. En 9,6 km 4-felts E6 inkludert Espatunnelen med to løp á 650 meter og 4,75 km dobbeltsporet jernbane.

Statens Vegvesen og JBV

Vår kontakt hos Hæhre entreprenør; Øystein johansen

28,6 mill

E39 Brennåsen- Rosseland

2013

E39 utvidet til 4 felt mellom Brennåsenkrysset og rundkjøringen på Rosseland i Sogndalen kommune. Forminsket sentraløy i rundkjøringen for plass til 2 kjørefelt

Statens Vegvesen

Geir Norum

14,7 mill

E39 Gangbro Ime skole

2013-14

Etablering av gangbro med tilhørende ramper. Ny lokalveg til boligene nord for gangbrua og Ett park-and-ride anlegg. Breddeutvidelse av E39 ved avgjørsel, nye bussholdeplasser

Statens Vegvesen

Janicke Nicolaisen

11,7 mill

E39 Telemarkgrense- Østerholtheia

2013

Breddeutvidelse og etablering av midtrekkverk.

Statens Vegvesen

Egil Grønnskei

30 mill

E39 Rigekrysset- Breimyrkrysset

2012-14

Bygging av kollektivfelt, etablering av midtdeler og bygging av nye støyskjermer

Statens Vegvesen

Grunde Dalen

32 mill

E39 Østerholtheia kontrollplass

2012-13

Omlegging av bomstasjon til kontrollstasjon.

Statens Vegvesen

Erling Laukvik

8 mill

E39 Rundkjøring Prestøla

2012

Ny rundkjøring med tilhørende armer for kryss mellom E39 og Fv43 ved Presthøla. Utvidelse av Presthøla bru, omlegging av avgang GS vei

Statens Vegvesen

Dag Daland

6,1 mill

Krysningsspor Nodeland

2011

Grunnarbeider for nytt krysningsspor for jernbanen Forlengelse av eksisterende krysningspor. Oppføring av jernbanebro og formasjonssplan. Legging og flytting av kabler

Jernbane- verket

Leif Stødle

 32,2 mill

E39 Trybakken, Søgne

2011

Breddeutvidelse for stoppsikt og oppsetting av 600m med midtdeler. ADT på ca 9000 helt intill arbeidet. Sprengt ca 6000m3

Statens Vegvesen

Ove Frøytlog

ca 11 mill

E39 Kartheikrysset, kollektivfelt

2009

Etablering av kollektivfelt mm.langs eksisterende E39

Statens Vegvesen

Lars Ole Hansen

6,4 mill

E39 Fardal- Osestad

2009-12

4,5 km 3-feltsvei.

Statens Vegvesen

Jan Helge Egeland

235 mill

E18 Rannekleiv - Temse

2009

Bygging av 6900 m midtrekkverk. Utvidelse av 8000 m vei og forsterkning av 5100 m veiskulder. Sprengning av 1500 fm3 fjell. Masseflytting av 19 000 fm3 jord

Statens Vegvesen

Erling Guttormsen

 27 mill

4-felts vei ved sørlandssenteret

2008-12

Ombygging/ utvidelse av veg for KNAS

KNAS

Jan O. Larsen

23 mill

E39 Storenes- Klepland

2008-09

1.6 km motorvei. 3-4 felt. 40 000m3 sprenging

Statens Vegvesen

Martin Folkestad

26 mill

OPS Ny E-18

2006-08

Sprenging - utkjøring av ca 150.000 m³. Forskjæringer til tunneller . Graving- montering av rørkulverter opp til 1400mm

CJV Billfinger/ Phil

Jesper Magnussen

22 mill

Barstølveien/ Sørlandsparken

2006

Vei med tilhørende avgrensninger mot naboene

KNAS/ Rambøll

Eddie Salvesen

4,1 mill

RV 38 Innfart Kragerø

2005-06

Utvidelse/ombygging eksisterende riksvei med ÅDT ca 6000.Ingen omkjøringsmulighet, maks trafikkstengning 0,5 time. Total veilengde, riksvei inkl GS-vei: ca 2,5 km. Hovedvann og avløp; ca 1,5km. Overvannsledninger for ca 70 overvannskummer. Sprengning ca 55000 fm3. Inkl asfalt, veilys, oppmerking og skilter (nøkkelferdig)

Statens Vegvesen

H. Tobiassen

25 mill

Skjerkevatn- Nåvatn

2005-06

Adkomstvei til damanlegg

Agder Energi

Knut Ove Sagedal

5,9 mill

VKR tunnellarbeid

2005-06

Total veilengde, riksvei inkl GS-vei, ca 2,5km

OPS Lyngdal- Flekkefjord

Tor Harald Haugen

12 mill

RV 460 Lindesnes

2005

Utbedring av 3 parseller på RV460 mellom Furuholmen og Njervesanden. Total veilengdeca 890m. Sprenging- masseflytting av ca 5800fm3. Montering av rekkverk ca 950m, asfaltering ca750tonn, Fjellsikring, montering av ca 70 stk 4m fjellbolter

Statens Vegvesen

B. Brandsdal

1,6 mill

E18 Brokelandsheia- Vinterkjær

2001-04

Bygging av ny 4,5 km 3 felts motorvei, arbeidene besto av boring, sprengning, masseflytting, bruer og kulverter, veilys autovern, vann, kloakk og overvann, ferdig vei med første lag asfalt. Sprengning av ca 55 000fm³

Statens Vegvesen

Harald Tobiassen

123 mill

Vei langsmed Nespervannet

2000-01

Bygging av 3,5km vei, delvis i særdeles vanskelig terreng

Agder Energi

Toggle Miljøsanering/ Riving ( 5 )

Oppgradering Vesterveien og Myrbakken (Riving av Esso vesterveien)

2016-18

Gjelder tidligere ESSO bensinstasjon og verksted-/vaskehall i Vesterveien. Omfatter utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse, miljøsanering og riving av bygg og konstruksjoner. Rivearbeidene inkluderer nødvendig frakobling av infrastruktur (vann, strøm, data etc.). Vann og kloakk skal kobles fra på hovedledning. Omfatter også opplasting, transport og deponering av alt
riveavfall tilknyttet riveobjektet. Omfatter også utarbeidelse av sluttrapport for rivearbeidene

Statens Vegvesen

Torfinn utsogn

ca 46,6 mill

Kvartal 32

2016

Forretningsbygg med undergjordisk garasje. Utgraving av kjeller, omkopling av VA. Fjerning løsmasse 16.000 m3. Prøvetakning av grunnforhold, og bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi.

Skanska Norge AS

Erik Sandnes

Ca 4 mill

Rema 1000 Vestnes

2012-13

Riving av eksisterende bygg. Grunnarbeid for nytt bygg samt utvidelse av parkeringsplass. Prøvetakning av grunnforhold. Bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi. Da dette er gammel bensinstasjon/bilverksted var det mye oljeforurensing fra oljetanker.

Lindesnes Bygg

Roy Mikalsen

9 mill

Kilden Konserthus

2007-09

Grunnarbeider og infrastruktur ifm nytt konserthus. Ca 40.000 fm3 spr. Omlegging av VA-ledninger og kabler. Utfylling i sjø m.m

Kilden IKS

David Drangsland

16 mill

Tangen

2006-07

Leiligheter med undergjordisk garasje. Sprenging 1200fm3. Fjerning løsmasse 3700m3. Gråsteinsmuring 200m2. Opparbeidelse av tomt, inkl.park,plass. Opparbeidelse minigolfbane. Prøvetakning av grunnforhold. Bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi.

Skagerak Feriesenter

Leif Johannesen

3.2 mill
Toggle Riving ( 2 )

Sommerkroveien

2016

Riving av næringsbygg og bomberom

Espen Regevik

Espen Regevik

gamle VAS og nybygg for VA- fylkesadm

2001-02

Riving gamle VAS- Nybygg for VA- fylkesadm. Innvendig riving

NCC

Trygve Haugland

3 mill
Toggle Miljøsanering ( 6 )

Kongsgårdbukta, tomt for ON-Off shore Service

2016-dd

Opparbeidelse av tomt for On & offshore Norway AS (OOS) i Kongsgårdsbukta. Ca 12.000 tonn forurenset masse (tiltaksklasse 1-5) ble kjørt til mottaksanlegg.

Kristiansand havn

Trond Sikveland

ca 4,6 mill

Marnar Brygge

2015-16

Grunnarbeid/VA anlegg for nytt boligkompleks med parkeringsanlegg under bakken. Byggetrinn 1 består av P-kjeller (ca 2000m2) og 3 blokker med 30 leiligheter. Prøvetaking av grunnforhold, og intern disponering av forurenset masse ihht tiltaksplan.

Skanska Norge AS

Øyvind Lågeide

Ca 3,6 mill

Nye vestnes

2013-15

Grunnarbeid/ VA anlegg for nye frittliggende boliger og rekke/ kjedehus. Ca 120 boenheter
Prøvetakning av grunnforhold. Bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi. Samt intern disponering av forurenset masse ihht tiltaksplan.

AgderBygg As

Arild Dahl

Ca 13 mill

Kastellodden

2013-14

Grunnarbeid/ VA anlegg for nytt boligkompleks med garasjeanlegg og 5 bygg med 57 leiligheter. Grunnflaten på garasjeanlegget er 3400m2. Prøvetakning av grunnforhold. Bortkjøring av forurensa masse til godkjent deponi, ca 181m3

Kruse Smith/ BRG

Einar Lunden
Tor Helge Reme

ca 3,3mill  

Knudremyrstemmen

2012-13

Tildekking av deponi. Grøftearbeider- ca. 210 m med drens: og tett ledning, ca. 2800 m² med bentonitt, ca. 2800 m² med drensmatte/sand, utlegging av ca. 270 m³ med aske/sand, og levering og utlegging av ca. 2700 m² med toppdekke. I tillegg etablering av vei på ca. 180m.

LiBir IKS

Bjørn Korsvik

ca 1,2 mill

Holskogen

2012

Sprenging og utlasting av ca 20 000m3. Opparbeidelse av behandlingsanlegg for forrurensede masser. VA-anlegg.

Septikservice / Ø.Trondsen

Tønnes Willoch

3 mill
Toggle Fjellsprenging ( 17 )

N01 Campus - Støleheia

2015-17

Boring sprengning og planering av 100 mål tomt. Gr.arb for ny datalagringspark på Støleheia, fase 1. Oppdraget består bl.a av: Avskoging 100.000 m2, Avgraving og bortkjøring av jord og myrmasser ca 120.000 m3, Sprengning av ca 230.000 fm3 fjell, Planering og utlegging av ca 180.000 fm3 sprengstein i fylling, knusing av ca 50.000 fm3 til fraksjoner som skal brukes ved fremtidig opparbeidelse av tomtene og VA og kabelanlegg for fremtidig bebyggelse

Bulk

Jens Birger kristensen

25 mill

Dam Svartevann

2011-15

Ca 500 000 m3 støttefylling samt heving av Damkrone
Sprengning ca 430.000m3

Veidekke/
Sira Kvina

Hallvard Leren
Per Magne Sinnes

41 mill

Dam Vatnedalen

2012-13

Utvidelse av flomløpssjakt og oppretting av damkrone. Strossing av Skråsjakt, ca 6000m3

Agder Energi

Knut Ove Sagedal Trond Lyngstad

200.000

Iveland 2 kraftverk, aggregat 4

2013-16

UE for Veidekke. Utsprengning av sjakter og kraftstasjon inni fjellet. Ca 30 000m3

Veidekke

Tor Harald Haugen

86,5 mill

Bamble og Grenland trafostasjoner

2013

Grunnarbeider for to trafosstasjoner med tilhørende vei og VA anlegg . Sprengning av ca 200 000 fm3 fjell på 3,5 mnd og 3,5 km oppgradering av komunal vei

Statnett

Roar Nilsen

40 mill

Retailparken Sørlandsparken

2006-09

Opparbeidelse av tomt og infrastruktur. Ca 430.000 fm3 sprengning og masseflytting.

KNAS

Tom Bredesen

Jåbekk Industriområde

2005-dd

Opparbeidelse av industriomr. Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter. Sprengning 800 000 fm3

TT Eiendom AS

Tom Eikså

150 mill

E39 Fardal- Osestad

2009-12

4,5 km 3-feltsvei. Sprengning 680 000 fm3

Statens Vegvesen

Jan Helge Egeland

235 mill

Røssevika

2009

Sprengning 250 000 fm3

Br. Thorkildsen

Knut Thorkildsen

Sørlandsparken Øst

2009

Opparbeidelse av industriområdet, Adkomstveier- VA- anlegg. Opparbeidelse tomter ca 1.000.000 fm3 sprengning og masseflytting. Sprengning 1 000 000 fm3

Sørlands- parken Øst AS

Jan Omlid Larsen

205 mill

Mjåvann industriområde

2009

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter. Sprengning 1 050 000 fm3

Mjåvann Ind. Område

Andre Kjetså

Krysningsspor Nodeland

2011

Grunnarb. for nytt krysningsspor for jernbanen Forlengelse av eksisterende krysningspor. Oppføring av jernbanebro og formasjonssplan. Legging og flytting av kabler. Krevende sprengning ved kryssningspor. Ca 10 000 fm3

Jernbane- verket

Leif Stødle

 32,2 mill

OPS Ny E-18

2006-08

Sprengning av 4 tunnelpåhogg og sprengning av 80 000 fm³

CJV Billfinger/ Phil

Jesper Magnussen

Sikkerhetsområde og lysanlegg/ Kjevik

2011-12

Sprengning 160 000 fm3

Avinor

Lars Hegle

OPS Lyngdal-Flekkefjord

2006

Sprenging 600 000 m3

Veidekke

RV 38 Innfart Kragerø

2006

Sprengning av høye skjæringer langs trafikkert riksvei, max 20 min stopp av trafikk. Sprengning ca 42 550m3

Statens Vegvesen

Jørn Rinde

E18 Brokelandsheia- Vinterkjær

2001-04

Sprengning 550 000m3

Statens Vegvesen

Harald Tobiassen

Toggle Tunnell/ Bergrom ( 7 )

Lysebotn 2

2014-15

Utsprengning av sjakter og kraftstasjon inni fjellet. Ca 40 000m3

Lyse Energi

UE for Implenia
Peder Ronny Sødal

ca 5 mill

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen FP1 Langset – Brøhaug

2013-15

TT Anlegg AS var underentreprenør for Hære entreprenør AS. Det ble bygget veg og jernbanespor. En 9,6 km 4-felts E6 med to løp á 650 meter og 4,75 km dobbeltsporet jernbane. TT Anlegg utførte i hovedsak mesteparten av VA og overvannsanlegg og fremføring av kabelrøranlegg både i dagen og i tunnel.

Statens Vegvesen og JBV

Hæhre entreprenør; Øystein johansen ( TT var UE)

28,6 mill

Dammer Skjerkevatn

2014- dd

Driving/ bygging av adkomst og omløpstunnell, ca 380m

Agder Energi

JV/ Skanska- TT Anlegg Tor Åmdal

Prosjektvedi ca 620 mill

Odderøya rensenlegg- Entreprise E21

2014-17

UE for Kruse Smith. Etablering av grøfter, VA ledninger og OPI kanaler. Sprengning av nisjer og ny hall. Omfattende vibrasjonsmålingsarbeider med i alt 10 målere. Ca 20 000 m3.

Kristiansand kommune

Nils Johan Stølen
Ove Rune Varhaug

Ca 29 mill

Glenncore Nikkelverk AS (Xstrata)

2014-17

Bygging av Hall 9 inkl. gjennomslag, adkomsttunneler, nisjer og groper. Fjellhallen skal bli 175 m lang, 18 m bred og 36- 37m dyp. Total lengde adkomsttunneler og gjennomslag er ca 190 lm Sprengningsarbeidene vil bli utført i nærheten av E39 og boligmasse på Duekniben/ Kobberveien. Div. betongarb for tekniske anlegg inni fjellhall.

Glenncore Nikkelverk

Jan Børge Andersen

45 mill

Iveland 2 kraftverk, aggregat 4

2013-16

UE for Veidekke. Utsprengning av sjakter og kraftstasjon inni fjellet. Ca 30 000m3

Veidekke

Tor Harald Haugen

86,5 mill

OPS Lyngdal-Flekkefjord

2006

Graving av grøfter, sprengning av grøfter for kummer og legging av overvann og dren.Forskjæring på tunnelene. Sprenging totalt ca600 000 m3

VKR - gruppen

Toggle Fjellsikring ( 23 )

E39 Fardal- Osestad

2009-12

4,5 km 3-feltsvei. Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Statens Vegvesen

Jan Helge Egeland

2 mill

E39 Midtrekkverk Østerholtheia

2012

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Statens Vegvesen

Egil Grønnskei

250000

Mjåvann Industriområde

2009-12

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Mjåvann Næringspark

Andre Kjetså

400000

Lohnelier Industriområde

2007-dd

Opparbeidelse av industriområdet Adkomstveier - VA-anlegg. Opparbeidelse tomter
Nett, spyling og rensking.

TT Eiendom AS

Tom Eikså

150000

Diverse jobber for Br. Thorkildsen

2012-dd

Minde kr 205.000, Lillehei boligfelt kr 50.000, Opphusbakken Svennevik kr 607.000 og
Helvik boligfelt kr 205.000

Br. Thorkildsen

Knut Thorkildsen

1,1 mill

Diverse jobber Mandal kommune

2010-13

Mones kr 117.000, Volkedalsveien kr 181.000, Heiveien kr 12.000, Kirkeheiveien/Solhøgdaveien kr 178.900, Helleveien kr 140.000, Sykkel og gangvei Ime kr 26.000, Uranienborg parkering kr 152.000, Askeveien & Lønneveien (Ime) kr 35.000

Mandal kommune

Roar Hjertås

950 000

Diverse jobber Flekkefjord Kommune

2011-14

Dannevika
Hidra Skole
Rasvåg

Flekkefjord kommune

Frank Tommy Strømland

100 000 370 000 140 000

Diverse jobber Farsund Kommune

2011-14

Vika
Libakken

Farsund kommune

Stein Otto Tjørve

120 000 150 000

Håvorstadveien

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Åseral kommune

Jan Oddvar Lineikro

60000

Trysnes Marina og Feriesenter

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Trysnes Marina og Feriesenter

Tor Helge Ryen

100000

Korsvikkilen

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Sogndalen Fjellsprengn.

Trond Werner Johnsen

70000

Per Try AS

2011-13

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering. Udjusveien kr 40.000,- og Vennesla Kvarter kr 250.000,-

Per Try AS

Per Try

300 000

GE Healtcare AS

2012-13

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

GE Healtcare AS

Jan Steinar Birkeland

650000

Lista Vindkraft

2012

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Hæhre

Petter Hansen

300000

Sørlandets sikkerhetssenter Kjevik

2010

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Sørlandets sikkerhets- senter

Rolf Kristian Egeli

100000

Granliveien 27

2012

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Vennesla kommune

Ingrid S. Konsmo

50000

Nautic Marine

2008-09

Fjellbolting, nettbolter, fjellbånd, spyling og rappelering.

Nautic Marine

Bjarne Even Christensen

250000

Bærøy Brygge

2006

Maskinrensk, sprettrensk

Stor oslo Prosjekt

Helge Instanes,
Torgny Monan

4,5 mill

Dam Vatnedalen

2012-13

Utvidelse av flomløpssjakt og oppretting av damkrone
Bolting og sprettrensk, ca 6000m3

Agder Energi

Knut Ove Sagedal
Trond Lyngstad

200000

Sørlandsparken Øst

2009-11

Fundamentbolting, fjellbolting og rensk.

Sørlandsparken Øst AS

Jan Omlid Larsen

Sørlandets sikkerhetssenter Kjevik

2008-09

Nett, fjellbolting, spyling, rensk og ubåtnett.

UE for VEF

Vidar Olstein

Kilden IKS

2008-09

Fjellbånd, spyling og diverse bolting

Kilden IKS

David Drangsland

E39 Trybakken, Søgne

2011

Bolting og rensk

Statens Vegvesen

Ove Frøytlog

Toggle VA-anlegg ( 9 )

Vannledning Loland

2017

Omlegging og utskifting av vannledning og overvann på Loland, Vennesla

Vennesla kommune

Daniel Bugge Angelstad

ca 2 mill

Gravane del 1

2017

Nye vann- og avløpsledninger i del av Tollbodgata og del av Kirkegata. Omfatter totalt ca. 75 m med hovedgrøfter med legging av ca.65 m vannledninger, ca. 75 m spillvannsledninger og ca. 75 m overvannsledninger. I tillegg inngår ca. 2 stikkledninger med tilhørende grøfter der disse ligger i offentlig veiareal.

Kristiansand kommune

Steffi Kiedaisch

Ca 3 mill

Gravane del 2

2017

Nye VA- ledninger i Gravene, mellom Kirkegt. og Festningsgt. Totalt ca. 220m med hovedgrøfter med legging av vann- , spillvanns- og overvannsledninger. ca. 22 stikkledn. med tilhørende grøfter der disse ligger i offentlig veiareal. Kabelgrøfter med legging av trekkerør for fiberkabel med tilhørende trekkekummer.

Kristiansand kommune

Jørund Haugland

Ca 3,5 mill

VA Daleheia- Fjellstien

2016-17

Sanering av cirka 490 meter VA-anlegg i eksisterende boligfelt.

Søgne kommune

Einar Linga Larsen

Ca 6,1 mill

Helland Vannverk 2

2016-17

Nytt vann- og avløpsanlegg med renseanlegg for hyttefelt med 56 hytter

Helland vannverk

Erik Sagen

ca 9,5 mill

Bjelkelaget VA- anlegg

2016-18

Bygging av nye hovedtraseer for kommunalt VA-anlegg, til sammen ca. 3400 meter. Graving og sprenging av grøfter for VA-anlegg, legging av ledninger for vann og spillvann, nedsetting av nye vann- og spillvannskummer, etablering av nye turstier oppå deler av traseene. Graving og legging av grøfter for trekkerør til strøm og fiber, Nedsetting av trekkekummer for strømkabler og fiber

Åseral kommune

Hilde Stuestøl Berg

9,4 mill

Kryssing av Bruvegen Fv.454 - Rehablitering av VA

2016

Levering og legging av nye vannledninger, samt separering av felles avløpsledninger i spillvanns- og overvannsledninger. Ca. 150 m grøft med legging av ca. 80 m DN300 og DN160PVC vannledninger, ca. 130 m DN200PVC spillvannsledning og ca. 80 m DN400DV + 50 m DN200DV overvannsledninger. ca. 70 m grøft med DN300SJK vannledning og SP200PVC spillvannsledning. Legging av trekkerør på 110 mm og 50 mm i traseene, i tillegg til diverse trekkerør for veilys mellom Haakon 7. veg og Bruvegen og 3 nye stikkledninger til bebyggelsen.

Vennesla kommune

Birgit Aamli

1,9 mill

Lindesnes - pumpeledning Vigeland-Syrdal RA

2017

Alt avløpsvannet fra eksisterende kloakkpumpestasjon skal overføres fra Vigeland og frem til Syrdal RA. Dette tiltaket omfatter arbeider flere steder langs traséen.

Lindesnes kommune

Karen Merete Larsen

ca 2 mill

Kanten- Vik

2015-16

VL160 og PSP160 fra Kanten til Vik. Starter ved eksisterende ledninger øst for Fv455, krysser Fv og går ut til elva. Følger deretter elva opp til Vik. Kobles der til eksisterende ledninger som ligger ved elvekant. Den totale strekningen på traseen utgjør ca. 1350 m i Mandalselva og ca 70 m på land.

Mandal kommune

Trond Skjebstad

ca 4,5 mill
Toggle VA-anlegg ( 29 )

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen FP1 Langset – Brøhaug

2013-15

UE for Hære entreprenør AS. Det ble bygget veg og jernbanespor. En 9,6 km 4-felts E6 med to løp á 650 meter og 4,75 km dobbeltsporet jernbane. TT Anlegg utførte i hovedsak mesteparten av VA og overvannsanlegg og fremføring av kabelrøranlegg både i dagen og i tunnel.

Statens Vegvesen og JBV

Hæhre entreprenør; Øystein johansen ( TT var UE)

28,6 mill

VL Vigeland

2014

Grøftearbeider og elvekryssing i forbindelse med etablering av ny vannledning. Ca 430 m grøft i løsmasser, hvorav ca 70 meter er i elv. ca 260 m ø225 PE 100. ca 325 m ø225 PVC

Lindesnes kommune

Ingvild Aurdal Røksland

ca 2,8 mill

Lindesnes Sivbed med VA ledninger

2014

Omfatter ledninger på land og i vann fra fremtidig renseanlegg ved Agnedalstjønna, over tjenna og frem til område for slambehandling i sivbed samt etablering av sivbed.

Lindesnes kommune

Karen merete Larsen

ca 8,7

Ny vannforsyning Skjerka

2014

Grunnarbeider for kommunalt vann fra vannverket i Eikerapen ned lia til Ørevatn, videre uti Ørevatn og opp neset hvor renseanlegget for kloakk er. Her avsluttes ved å sette ned ny kum og tilkobling til eks. vannledning.

Agder Energi Vannkraft

Svein Eivind Narvestad

ca1,6 mill

VL 700 Kjerlingland

2014-16

Et prosjekt for å kunne sikre gjensidig reservevannsforsyning for Lillesand og Kristiansand Kommune. Andre del av en ny vann forsyning med en gjennomgående ø600 opp mot Kjerlingland. Arbeidene foregår hovedsakelig i og langs offentlig vei og gang og sykkel vei, veiareal skal reetableres med ny oppbygging.

Lillesand kommune

Roger Edvardsen

ca 20 mill

Bjelland Vannverk

2013-14

Grunnarbeid for bygging av nytt vannverk for Bjelland. Utbyggingen bestod i grove trekk av følgende:
Etablering av to nye grunnvannsbrønner, bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng. Riving av eksisterende vannbehandlingsbygg

Asplan Viak/ VEF

UE for VEF - Einar Linga Larsen

Ca 1 mill

VA Sanering Gismarøy- Kleven

2013-14

Sanering fra slamavskiller på Gismarøy , videreføre ny pumpeledning over bro til pumpestasjon i Kleven

Mandal kommune

Otto Nodeland

Lindesnes kommune VA overføringssystem

2012-14

Grunnarbeider for renseanlegg ,ca 11km sjøledninger
og Tekniske Anlegg

Lindesnes kommune

Karen merete Larsen

13,1 mill

Sjøledning Kjøbmannsvig, Lillesand

2011

Sveising og legging av sjøledning av ø160vannledning 2740lm. 2740lm avløpsledning ø110.- 4705lm pumpeledninger i dim ø50 til ø110 og ca 150lm gravegrøft på land med tilkobling til eks kummer og noe nytt

Lillesand kommune

Roger Edvardsen

3,5 mill

Nedre Malmø VA

2011

Grøft/ledningsanlegg, ca. 570m

Mandal kommune

Leiv Bernt Kloster

11 mill

Hovedledning, avløp og sanering, Grena, Evje

2011

Renovering av VA- anlegg i eks. bebyggelse på Evje, 1500lm hovedgrøfter, 350lm stikkledninger og 4000m2 asfalt i vei

Evje og Hornnes kommune

Torgeir Hodne
906 39 570

3,3 mill

TUAS og AE-Varme

2010-dd

Bygging av varmesentral i betong. Tilhørende 500 m med 250-800 mm PE-rør

Agder Energi varme

Hege Jortveit

3,2mill

Sjøledning, Korsvik

2010-13

5130 m overføringsledning. Kloakk- og vannledning Vige- Torsvik, 450 mm PE-rør 2000 m vannledning i 500 mm PE-rør

Kristiansand kommune

Nils Johan Stølen

13 mill

Omlegging av vannledning, Vige

2010-12

 Omlegging av to stk 500 mm PE vannledning à 290 m, koblet til flenser på vannkum. Satte ned 1 ny vannkum. Konstuksjon av 1250 m3 steinmur

Kristiansand havn

Svein Inge Larsen

8 mill

VA Sånum

2009-10

Infrastruktur i forhold til ny reguleringsplan. Vann, kloakk og veibyging

Mandal kommune

Leiv Bernt Kloster

25 mill

Rosenberg II/VA Renovering

2009-10   

Kloakkpumpestasjon. 1150 meter va-grøft (renovering)1300 meter vei

Lillesand kommune

Roger Edvardsen

15 mill

Sørlandsparken Øst

2009-13

ca 700mvannledning DN300

Sørlandsparken Øst As

Jan Omlid Larsen

Tangen Infrastruktur

2008-09

Totalentreprise som inbefatter utskifting av ledningsanlegg og gjennoppbygging av gater på Tangen i Kristiansand. Omfatter arbeider over og under vann, samt arbeider i forurenset grunn. Prosjektet omfatter også utfylling i sjø og etablering av ny molo. Ca 4000m va-grøfter. Ca 100m med 600 PE kloakkledning. 50 m med 500 PE for pumpe/spillvann og 800mm PE inntaksledning for kjølevann til fjernkjøling. Vannledninger DN 32-225, Spillvannsledninger DN 110-900 og Overvannsledninger DN 110-500.

Kristiansand kommune

Kjell Liane

110 mill

Mjåvann industriområde

2008-dd

Ca 400m ø315 vannledning og ca 1200m ø225

Mjåvann Ind.område

Andre Kjetså

Holt boligfelt (Kragerø)

2006-07

Vann og spillvannsnett

Kragerø kommune

Anne Lise Lønne

5 mill

Kige - Farestad

2006-07

1180m VA-anlegg i bakken,1160m sjøledning

Mandal kommune

Johnny Lindland

4 mill

Heddeland/ Marnardal- Laudal

2002-03

Vann og spillvannsnett

Marnardal kommune

Brådland

5 mill

Malmø Skinnsnes

2002-03

Utskiftning av ledningsnett, gjennoppbygging av gatene på deler av Malmø og Skinnsnes

Mandal kommune

Leiv bernt Kloster

6 mill

Tarvann Vannverk

2001

Nytt vannverk til deler av Linesnes kommune. 4km herav 3km med 315mm PE100pn 10 og herav igjen 1km sjøledning+ 300m 450mm PE pn 10 inntaksledn. Mm

Lindesnes kommune

Aukland
Kjellesvik

3,5 mill

Bortelid- Nytt vannverk

2000

Nytt vannverk med inntak i Kvitevatn, høydebasseng, vannbehandlingsanlegg for 1000 hytter, 1250m Ledningsgrøft med store krav til istandsetting av terrenget.

Åseral kommune

Engeli
Tjelland

5 mill

Skinnsnesheia- Stemmen/ Vang

1999-00

Ny høytrykks overføringvannledning mm. 1165m høytrykksledning, DN300 mm, lagt av PE- rør PN16 og duktile støpejernsrør herav elvekryssing av Mandalselva og ca 1000m avløpsrør

Mandal kommune

Leiv bernt Kloster
913 08 866

2,6 mill

Bortelid- hovedanlegg vann og kloakk

1998-99

Hovedledninger for vann og kloakk for eksisterende- og nye hyttefelt. Ca 7km med ledninger, pumpestasjon for kloakk, slamavskiller med utløp i Juvatn

Åseral kommune

Engeli
Tjelland

10,2 mill

Øvrebyen / Ramsdalen, Rehab

1996-98

Utskifting av ledningsnett, gjennoppbygging av gatene i Øvrebyen, Mandal asfaltert ca 23.000m2, lagt 3700m vann ledning, lagt 4100m avløpsrør

Mandal kommune

Leiv bernt Kloster
913 08 866

16 mill

Ljosland vannverk

1996

Nytt vannverk for 200 hytter, inntak i Farevatn, vannbehandlings- anlegg med pumpestasjon. Ledningsnett fram til nytt hyttefelt

Åseral kommune

Engeli
K. Ljosland

1 mill
Toggle Arbeid for energiverk/ Dam anlegg ( 18 )

Songa og Trolldalen dammer

2017-20

Påbygging og plastring av opp og nedstrøms damskråning. Ved Songa dam skal det i tillegg etableres nytt lekkasjemålearrangement bestående av ledevegg og lekkasjemålehus, instrumentering, nytt lukehus, lufttilførsel til lukekammer og ny terskel i flomkanalen. Ved Trolldalen dam skal det etableres nytt lekkasjemålehus, og tunnelåpningen skal sikres.

Statkraft Energi AS

Jon Aarbakk

ca 210 mill

Dam Votna

2017-18

Påbygging og plastring av opp og nedstrøms damskråning. Heving og utvidelse av damkronen. Etablering, drift og tilbakeføring av steinbrudd og tilkomstveier.

Agder Energi Vannkraft

Magne Skog

ca 23,8 mill

Erstatningsbiotop, Svartevann

2015

Istansetting av en "erstatningsbiotop" med en mosaikk av myr, torv/lyng, stein og gress.Terrenget ble opparbeidet kupert, for å fange opp topografien i området rundt. Målsettingene var å få etablert et typisk høyfjellsområde med myr, mose, fukteng og bjerke-/vierkratt.

Sweco/
Sira Kvina

Knut Andersen

ca 5,5 mill

Dam Eptevatn

2015-16

Påbygging og plastring av opp og nedstrøms damskråning. Heving og utvidelse av damkronen. Etablering, drift og tilbakeføring av steinbrudd og tilkomstveier.

Agder Energi Vannkraft

Magne Skog

ca 17 mill

Honna Transformatorstasjon

2015

Grunnarbeider for byggetomter for Agder Energi sitt anlegg. Etablering av tilkomstveger og parkeringsplasser

Agder Energi

Ole Christian Albert

ca 38 mill

Kvinesdal transformatorstasjon

2015

Grunnarbeider for byggetomter, lagerplasser og riggområder for Statnett og Agder Energi sine anlegg, areal på tilsammen 92.000m2. Etablering av ca 3.000 m med tilkomstveger

Statnett

Morten Snapperud

ca 45 mill

Dammer Skjerkevatn

2014- 18

Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges inn ssom fyllingsdam, mens dam Heddersvika er en helt ny fyllingsdam. Begge disse dammene tilsammen vil bestå av 1,1 mill m3 fylling.
•Ny Dam Skjerkevatn, fyllingsdam med asfaltkjerne med kronelengde på ca. 450m og største damhøyde ca. 55m
•Ny Dam Heddersvika, fyllingsdam med asfaltkjerne med kronelengde på ca. 590m og største damhøyde ca. 30m
•Åpen flomløpskanal i vestre vederlag for ny fyllingsdam Skjerkevatn, tappe/omløpstunnel med fjernstyrte tappe- og flomluker. Etablering av anleggsveier og permanente veier.

Agder Energi

JV/ Skanska- TT Anlegg Tor Åmdal

Prosjektvedi ca 620 mill

Lindås Trafo

2014-15

Grunnarbeiderer fortrafostasjon med tilhørende vei og VA anlegg. Sprengning ca 60.000fm³

BKK Nett As

Øystein Bakke

ca 48 mill

Dam Byglandsfjord

2014

Gravitasjonsdammene tilfredsstiller ikke NVEs krav til stabilitet og må stabiliseres ved hjelp av nye fjellbolter (seksjon øst) pluss påstøp på damkrona (seksjonvest). Pilar 4 har ikke tilfredsstillende stabilitet og må forsterkes med fjellanker. Fyllingsdammens tetningskjerne skal heves og forlenges inn mot terreng for å forhindre at den overtoppes ved ulykkesflom. Damkrona og damskråningen på luftsiden plastres med stor stein. Damkrona med gang og sykkelvei heves.

Agder Energi/
SWECO

Knut Ove Sagedal, Trond Lyngstad

Ca 8 mill

Bamble og Grenland trafostasjoner

2013

Grunnarbeider for to trafosstasjoner med tilhørende vei og VA anlegg . Sprengning av ca 200 000 fm3 fjell på 3,5 mnd og 3,5 km oppgradering av komunal vei

Statnett

Roar Nilsen

40 mill

Dam Våmarvatn

2013-15

Rehabilitering av steinfyllingsdam, støttefylling og plastring luft og vann side.

Statkraft/
Norconsult

Tor Helge Midtbø
Einar Ødemark

Ca 24,7 mill

Erosjonssikring Byglandsfjord

2012-13

Erosjonssikring av følgende parseller lags Otravassdragets oppstrømsdam Byglandsfjord:
25.1 ,2- Hytter ved Tveitebergi // 28 - Rakkenes // 37.3- Langenesøyni // 47.2- Nånesodden // 62.1 ,2 - Buøyni // 71 - Frøyrak gård // 72 - Stuttenes Nord // 73 - Berge

Agder Energi Produksjon

Dagfinn Jernes

ca 2,7 mill

Dam Vatnedalen

2012-13

Utvidelse av flomløpssjakt og oppretting av damkrone

Agder Energi

Knut Ove Sagedal
Trond Lyngstad

Ca 20 mill

Dam Svartevann

2011-15

Ca 500 000 m3 støttefylling samt heving av Damkrone
Sprengning ca 430.000m3

Veidekke
Sira Kvina

Hallvard Leren
Per Magne Sinnes

41 mill

Tunellinntak ved Nespervann

2010

Levering/ ramming av stålspunt AZ 12 700m2. Nållengde 5—10 m

Agder Energi

Sverre Benestad

840.000

Dam- Lelandsvatn

2009

Gravde til betongkjernen, hevde dammen med 1 m. Fylte tilbake morene masse. Plastret Oppstrøms og Nedstrøms

Agder Energi/
SWECO

Knut Ove Sagedal
Trond Lyngstad

Ca1,5 mill

Skjerkevatn- Nåvatn

2005-06

Adkomstvei til damanlegg

Agder Energi

Knut Ove Sagedal

5,9 mill

Vei langsmed Nespervannet

2000-01

Bygging av 3,5km vei, delvis i særdeles vanskelig terreng

Agder Energi

Toggle Sjøledning ( 20 )

Kroodden- Lindebø brygge

2017

Levering og legging av ca. 2.200 m med DN315mm vannledning hovedsakelig sjøledning fra Kroodden til Lindebø brygge, med tilkobling i ny vannkum på Kroodden og sammenkobling med en eksisterende DN110 mm vannledning i sjøen i Lindebøkilen

Kristiansand kommune

David Murhaug

Ca 2,9 mill

Ny vannforsyning Skjerka

2014

Grunnarbeider for kommunalt vann fra vannverket i Eikerapen ned lia til Ørevatn, videre uti Ørevatn og opp neset hvor renseanlegget for kloakk er. Her avsluttes ved å sette ned ny kum og tilkobling til eks. vannledning.

Agder Energi Vannkraft

Svein Eivind Narvestad

ca1,6 mill

VL Vigeland

2014

Grøftearbeider og elvekryssing i forbindelse med etablering av ny vannledning. Ca 430 m grøft i løsmasser, hvorav ca 70 meter er i elv. ca 260 m ø225 PE 100. ca 325 m ø225 PVC

Lindesnes kommune

Ingvild Aurdal Røksland

ca 2,8 mill

Lindesnes kommune VA overføringssystem

2012-14

Grunnarbeider for renseanlegg ,ca 11km sjøledninger og Tekniske Anlegg

Lindesnes kommune

Karen merete Larsen

13,1 mill

Sigevannsanlegg, Brennevinsmyra

2014-15

Sigevannsanlegg fra søppefylling

Maren AS

Magne Aukland

Sjøledning Kjøbmannsvig, Lillesand

2011

Sveising og legging av sjøledning av ø160vannledning 2740lm. 2740lm avløpsledning ø110.- 4705lm pumpeledninger i dim ø50 til ø110 og ca 150lm gravegrøft på land med tilkobling til eks kummer og noe nytt

Lillesand kommune

Roger Edvardsen

3,5 mill

Sjøledning, Korsvik

2010-13

5130 m overføringsledning. Kloakk- og vannledning Vige- Torsvik, 450 mm PE-rør 2000 m vannledning i 500 mm PE-rør

Kristiansand kommune

Nils Johan Stølen

13 mill

Omlegging av vannledning, Vige

2010-12

 Omlegging av 2x290 m vannledning. Konstuksjon av
1250 m3 steinmur

Kristiansand havn

Svein Inge Larsen

8 mill

Vannledning Vollevannet

2009

Ca 750m PE 315

Kristiansand kommune

Dag Tobiasen

Inntaksledning Vesvann

2008

ca 500m PE 355

Kristiansand kommune

Dag Tobiasen

Utslippsledninger Egersund

2007

250m PE 1000mm + PE 630mm

Entreprenør- service AS

Vannledninger Sinnes og Sirdalsvann

2006-08

ca 1500m PE 280mm og ca 500m PE 250mm

Per Ovedal As

Mads Hompland

Kige - Farestad

2006-07

1180m VA-anlegg i bakken,1160m sjøledning

Mandal kommune

Johnny Lindland

4 mill

Egelandsgården

2006

ca 1000m PE 280mm
ca 1000m PE 110mm

Lindesnes kommune

Audun Bergvik

Kige - Farestad

2006

1160m PE 225mm

Mandal kommune

Sørlandskonsult v/ Svein Åge Omland

Vannledning Venneslafjorden

2004-05

Hovedvann og avløp; ca 1,5km

Vennesla kommune

Arne Vatne

Vannledning Kjevik- Boen Bruk

2004

ca 400m PE 315

Kristiansand kommune

Dag Tobiasen

Tarvann Vannverk

2001-05

Snik- Furuholmen ca 2200m PE 355mm, Lonstrand - Furuholmen ca 1500m PE 315mm, Tarvann - Lonestrand ca 1000m PE 355mm, Inntak Tarvann (-70m) 300m PE 450mm. Lannledninger: ca 2000m PE 315-355

Lindesnes kommune

Sørlandskonsult v/ Svein Åge Omland

Ammersham Health AS

1999-03

Inntaksledninger kjølevann 220m PE 600mm
220m PE 800mm, + og 100m PE 315 avløp.

Ammersham Health AS

RIBA ( Nå Sweco)
Anders Langeland

Hovedvannledning i Grotjønn

1999

850m PE 500mm, 150m PE 200mm.

Tronstadvann interkom. Vannverk

Toggle hidden 19
Toggle hidden 20
Toggle hidden 21
Toggle hidden 22
Toggle hidden 23
Toggle hidden 24
Toggle hidden 25
Toggle hidden 26
Toggle hidden 27
Toggle hidden 28
Toggle hidden 29
Toggle hidden 30
Toggle hidden 31
Toggle hidden 32
Toggle hidden 33
Toggle hidden 34
Toggle hidden 35
Toggle hidden 36
Toggle hidden 37
Toggle hidden 38
Toggle hidden 39
Toggle hidden 40
Toggle hidden 41
Toggle hidden 42
Toggle hidden 43
Toggle hidden 44
Toggle hidden 45
Toggle hidden 46
Toggle hidden 47
Toggle hidden 48
Toggle hidden 49
Toggle hidden 50
Toggle hidden 51
Toggle hidden 52
Toggle hidden 53
Toggle hidden 54
Toggle hidden 55
Toggle hidden 56
Toggle hidden 57
Toggle hidden 58
Toggle hidden 59
Toggle hidden 60
Toggle hidden 61
Toggle hidden 62
Toggle hidden 63
Toggle hidden 64
Toggle hidden 65
Toggle hidden 66
Toggle hidden 67
Toggle hidden 68
Toggle hidden 69
Toggle hidden 70
Toggle hidden 71
Toggle hidden 72
Toggle hidden 73
Toggle hidden 74
Toggle hidden 75
Toggle hidden 76
Toggle hidden 77
Toggle hidden 78
Toggle hidden 79
Toggle hidden 80
Toggle hidden 81
Toggle hidden 82
Toggle hidden 83
Toggle hidden 84
Toggle hidden 85
Toggle hidden 86
Toggle hidden 87
Toggle hidden 88
Toggle hidden 89
Toggle hidden 90
Toggle hidden 91
Toggle hidden 92
Toggle hidden 93
Toggle hidden 94
Toggle hidden 95
Toggle hidden 96
Toggle hidden 97
Toggle hidden 98
Toggle hidden 99
Toggle hidden 100
Toggle hidden 101
Toggle hidden 102
Toggle hidden 103
Toggle hidden 104
Toggle hidden 105
Toggle hidden 106
Toggle hidden 107
Toggle hidden 108
Toggle hidden 109
Toggle hidden 110
Toggle hidden 111
Toggle hidden 112
Toggle hidden 113
Toggle hidden 114
Toggle hidden 115
Toggle hidden 116
Toggle hidden 117
Toggle hidden 118
Toggle hidden 119
Toggle hidden 120
Toggle hidden 121
Toggle hidden 122
Toggle hidden 123
Toggle hidden 124
Toggle hidden 125
Toggle hidden 126
Toggle hidden 127
Toggle hidden 128
Toggle hidden 129
Toggle hidden 130
Toggle hidden 131
Toggle hidden 132
Toggle hidden 133
Toggle hidden 134
Toggle hidden 135
Toggle hidden 136
Toggle hidden 137
Toggle hidden 138
Toggle hidden 139
Toggle hidden 140
Toggle hidden 141
Toggle hidden 142
Toggle hidden 143
Toggle hidden 144
Toggle hidden 145
Toggle hidden 146
Toggle hidden 147
Toggle hidden 148
Toggle hidden 149
Toggle hidden 150
Toggle hidden 151
Toggle hidden 152
Toggle hidden 153
Toggle hidden 154
Toggle hidden 155
Toggle hidden 156
Toggle hidden 157
Toggle hidden 158
Toggle hidden 159
Toggle hidden 160
Toggle hidden 161
Toggle hidden 162
Toggle hidden 163
Toggle hidden 164
Toggle hidden 165
Toggle hidden 166
Toggle hidden 167
Toggle hidden 168
Toggle hidden 169
Toggle hidden 170
Toggle hidden 171
Toggle hidden 172
Toggle hidden 173
Toggle hidden 174
Toggle hidden 175
Toggle hidden 176
Toggle hidden 177
Toggle hidden 178
Toggle hidden 179
Toggle hidden 180
Toggle hidden 181
Toggle hidden 182
Toggle hidden 183
Toggle hidden 184
Toggle hidden 185
Toggle hidden 186
Toggle hidden 187
Toggle hidden 188
Toggle hidden 189
Toggle hidden 190
Toggle hidden 191
Toggle hidden 192
Toggle hidden 193
Toggle hidden 194
Toggle hidden 195
Toggle hidden 196
Toggle hidden 197
Toggle hidden 198
Toggle hidden 199
Toggle hidden 200
Toggle hidden 201
Toggle hidden 202
Toggle hidden 203
Toggle hidden 204
Toggle hidden 205
Toggle hidden 206
Toggle hidden 207
Toggle hidden 208
Toggle hidden 209
Toggle hidden 210
Toggle hidden 211
Toggle hidden 212
Toggle hidden 213
Toggle hidden 214
Toggle hidden 215
Toggle hidden 216
Toggle hidden 217
Toggle hidden 218
Toggle hidden 219
Toggle hidden 220
Toggle hidden 221
Toggle hidden 222
Toggle hidden 223
Toggle hidden 224
Toggle hidden 225
Toggle hidden 226
Toggle hidden 227
Toggle hidden 228
Toggle hidden 229
Toggle hidden 230
Toggle hidden 231
Toggle hidden 232
Toggle hidden 233
Toggle hidden 234
Toggle hidden 235
Toggle hidden 236
Toggle hidden 237
Toggle hidden 238
Toggle hidden 239
Toggle hidden 240
Toggle hidden 241
Toggle hidden 242
Toggle hidden 243
Toggle hidden 244
Toggle hidden 245
Toggle hidden 246
Toggle hidden 247
Toggle hidden 248
Toggle hidden 249
Toggle hidden 250
Toggle hidden 251
Toggle hidden 252
Toggle hidden 253
Toggle hidden 254
Toggle hidden 255
Toggle hidden 256
Toggle hidden 257
Toggle hidden 258
Toggle hidden 259
Toggle hidden 260
Toggle hidden 261
Toggle hidden 262
Toggle hidden 263
Toggle hidden 264
Toggle hidden 265
Toggle hidden 266
Toggle hidden 267
Toggle hidden 268
Toggle hidden 269
Toggle hidden 270
Toggle hidden 271
Toggle hidden 272
Toggle hidden 273
Toggle hidden 274
Toggle hidden 275
Toggle hidden 276
Toggle hidden 277
Toggle hidden 278
Toggle hidden 279
Toggle hidden 280
Toggle hidden 281
Toggle hidden 282
Toggle hidden 283
Toggle hidden 284
Toggle hidden 285
Toggle hidden 286
Toggle hidden 287
Toggle hidden 288
Toggle hidden 289
Toggle hidden 290
Toggle hidden 291
Toggle hidden 292
Toggle hidden 293
Toggle hidden 294
Toggle hidden 295
Toggle hidden 296
Toggle hidden 297
Toggle hidden 298
Toggle hidden 299
Toggle hidden 300
Toggle hidden 301
Toggle hidden 302
Toggle hidden 303
Toggle hidden 304
Toggle hidden 305
Toggle hidden 306
Toggle hidden 307
Toggle hidden 308
Toggle hidden 309
Toggle hidden 310
Toggle hidden 311
Toggle hidden 312
Toggle hidden 313
Toggle hidden 314
Toggle hidden 315
Toggle hidden 316
Toggle hidden 317
Toggle hidden 318
Toggle hidden 319
Toggle hidden 320
Toggle hidden 321
Toggle hidden 322
Toggle hidden 323
Toggle hidden 324
Toggle hidden 325
Toggle hidden 326
Toggle hidden 327
Toggle hidden 328
Toggle hidden 329
Toggle hidden 330
Toggle hidden 331
Toggle hidden 332
Toggle hidden 333
Toggle hidden 334
Toggle hidden 335
Toggle hidden 336
Toggle hidden 337
Toggle hidden 338
Toggle hidden 339
Toggle hidden 340
Toggle hidden 341
Toggle hidden 342
Toggle hidden 343
Toggle hidden 344
Toggle hidden 345
Toggle hidden 346
Toggle hidden 347
Toggle hidden 348
Toggle hidden 349
Toggle hidden 350
Toggle hidden 351
Toggle hidden 352
Toggle hidden 353
Toggle hidden 354
Toggle hidden 355
Toggle hidden 356
Toggle hidden 357
Toggle hidden 358
Toggle hidden 359
Toggle hidden 360
Toggle hidden 361
Toggle hidden 362
Toggle hidden 363
Toggle hidden 364
Toggle hidden 365
Toggle hidden 366
Toggle hidden 367
Toggle hidden 368
Toggle hidden 369
Toggle hidden 370
Toggle hidden 371
Toggle hidden 372
Toggle hidden 373
Toggle hidden 374
Toggle hidden 375
Toggle hidden 376
Toggle hidden 377
Toggle hidden 378
Toggle hidden 379
Toggle hidden 380
Toggle hidden 381
Toggle hidden 382
Toggle hidden 383
Toggle hidden 384
Toggle hidden 385
Toggle hidden 386
Toggle hidden 387
Toggle hidden 388
Toggle hidden 389
Toggle hidden 390
Toggle hidden 391
Toggle hidden 392
Toggle hidden 393
Toggle hidden 394
Toggle hidden 395
Toggle hidden 396
Toggle hidden 397
Toggle hidden 398
Toggle hidden 399
Toggle hidden 400
Toggle hidden 401
Toggle hidden 402
Toggle hidden 403
Toggle hidden 404
Toggle hidden 405
Toggle hidden 406
Toggle hidden 407
Toggle hidden 408
Toggle hidden 409
Toggle hidden 410
Toggle hidden 411
Toggle hidden 412
Toggle hidden 413
Toggle hidden 414
Toggle hidden 415
Toggle hidden 416
Toggle hidden 417
Toggle hidden 418
Toggle hidden 419
Toggle hidden 420
Toggle hidden 421
Toggle hidden 422
Toggle hidden 423
Toggle hidden 424
Toggle hidden 425
Toggle hidden 426
Toggle hidden 427
Toggle hidden 428
Toggle hidden 429
Toggle hidden 430
Toggle hidden 431
Toggle hidden 432
Toggle hidden 433
Toggle hidden 434
Toggle hidden 435
Toggle hidden 436
Toggle hidden 437
Toggle hidden 438
Toggle hidden 439
Toggle hidden 440
Toggle hidden 441
Toggle hidden 442
Toggle hidden 443
Toggle hidden 444
Toggle hidden 445
Toggle hidden 446
Toggle hidden 447
Toggle hidden 448
Toggle hidden 449
Toggle hidden 450
Toggle hidden 451
Toggle hidden 452
Toggle hidden 453
Toggle hidden 454
Toggle hidden 455
Toggle hidden 456
Toggle hidden 457
Toggle hidden 458
Toggle hidden 459
Toggle hidden 460
Toggle hidden 461
Toggle hidden 462
Toggle hidden 463
Toggle hidden 464
Toggle hidden 465
Toggle hidden 466
Toggle hidden 467
Toggle hidden 468
Toggle hidden 469
Toggle hidden 470
Toggle hidden 471
Toggle hidden 472
Toggle hidden 473
Toggle hidden 474
Toggle hidden 475
Toggle hidden 476
Toggle hidden 477
Toggle hidden 478
Toggle hidden 479
Toggle hidden 480
Toggle hidden 481
Toggle hidden 482
Toggle hidden 483
Toggle hidden 484
Toggle hidden 485
Toggle hidden 486
Toggle hidden 487
Toggle hidden 488
Toggle hidden 489
Toggle hidden 490
Toggle hidden 491
Toggle hidden 492
Toggle hidden 493
Toggle hidden 494
Toggle hidden 495
Toggle hidden 496
Toggle hidden 497
Toggle hidden 498
Toggle hidden 499