Beskrivelse:

Jåbekk industriområdet ligger i kort avstand fra Mandal sentrum og E39. Dette gjør at området er perfekt både til næring og industri. Vi har flere byggeklare tomter klare for salg slik at det er raskt å komme i gang med bygging. Hvis ønskelig har vi mulighet til å levere ferdig bygg tilpasset dine behov

Jåbekk Næringsområde
Betingelser for salg av tomter

1. Tomteinndelinger.
Tomteinndelinger tilpasses kundenes ønsker forutsatt at der ikke blir restarealer som vanskelig kan selges eller blir forringet på annet vis.
Planert areal og fyllingsskråninger (1:1,5) fra tomt til terreng inngår i arealet som legges til grunn for oppgjør. Tomtegrenser settes i topp av skjæringer. Dvs. tomtekjøper får ansvar for fjellvegg over tomten.
Oppmåling rekvireres fra Oppmålingsavdelingen i Mandal kommune.

2. Priser.
Doneheia, område vest for Tregdeveien.
K – 1 (areal 11711 m2) –  kr 1350,- pr m2
K – 2 (areal 12344 m2) –  kr 1250,- pr m2 (Ikke opparbeidet pr. d.d.)
FI – 6, 8 og 9 (pukkverksområdet (95 da)) –  Deler av dette blir ikke klart for salg før 2022 – 2023.

Kvitmyrveien, område øst for Tregdeveien.
F/I_1 12243 m3 – kr 1300,- pr m2
F/I_2 13 000 m2 – (resterende del) –  Ikke klar for salg
F/I_3 55 930 m2 – kr 1050 – 1250,- pr m2 (kun deler klar for salg)
F/I_4 24126 m2 –  kr 950,- 1050,- pr m2
F/I_5 (resterende areal ca 27 da) –  kr 950 – 1050,- pr m2
F/I_6 21 400 m2 –  Ikke klar for salg foreløpig
F/I_9 17 841 m2 –  Ikke klar for salg foreløpig
F/I_10 35 251 m2 –  Ikke klar for salg foreløpig
F/I_11 A 13 314 m2 –  Ikke klar for salg foreløpig

Beløpene vil bli justert årlig ut fra indeksregulering / generell prisstigning for anleggsarbeid.
Kostnader med dokumentavgift, gebyr kart og delingsforretning, tinglysningsgebyr for målebrev og skjøte kommer i tillegg.
Kommunale tilkoblingsavgifter og behandlingsgebyr byggsak faktureres tomtekjøper direkte.

3. Kontrakter
Salget deles i 2 kontrakter.
En kontrakt for råtomt inkl. infrastruktur fra TT Eiendom AS på ca 60 % av tomteprisen. (ikke mva på tomtesalg)
En kontrakt fra TT Anlegg AS på tomteopparbeidelsen (ref. pkt 5) på ca 40 % av tomteprisen. (her kommer mva. i tillegg, men alle mva registrerte virksomheter kan trekke dette)

4. Forutsetninger for salg.
Hensikt med tomtekjøp skal opplyses før avtale inngåelse – dette begrunnes hovedsakelig i at det ønskes en helhetlig og rasjonell utbygning av området. Det er ikke ønskelig at noen sikrer seg tomt for ikke konkrete utleie/salgs prosjekter.
Det forutsettes at alle tomter bebygges senest innen 3 år fra kontraktsdato. Hvis ikke så har selger rett (ikke plikt) til å kjøpe tomt tilbake for at området skal kunne bygges ut rasjonelt og helhetlig. (Indeksreg. likt pkt. 2.)

5. Opparbeidelsegrad for ferdig planerte tomter / prisberegning.
Tomtene leveres grovplanert ihht høyder på plan (+/- 10 cm)
Tomtene er ikke undersprengt.
Fyllingsskråninger er jorddekket.
Fjellskjæringer er arbeidssikret.
Vann og avløp er lagt frem til 4 meter ut fra hovedvei til hvert delfelt.
Strømforsyning (høyspent) legges til avmerkede innkjørsler for hvert delfelt. Forsyningsnett (med trafoer) ut over dette er tomtekjøpers ansvar.
Stikkveier og interne va-anlegg til tomt er kjøpers ansvar både mht opparbeidelse samt kostnad for veigrunn (tomtekostnad).

6. Generelt (krav fra kommunen som overtar veier og øvrige tekniske anlegg i en senere fase)
Mandal kommune m.fl. (TT Anlegg AS) har rett til å fullføre tekniske anlegg og vedlikeholde disse, anlegge grøfter på tomtegrunn som selges uten noen form for ulempes erstatning.
Det samme gjelder stikkledninger som føres over tomten, samt elektriske linjer og signalkabler i området.
Mandal kommune m.fl. skal uhindret ha adgang til inspeksjon og reparasjon av eventuelle feil og skader som kan oppstå på de kommunale ledningene som ligger over eiendommen.
Kommunen (eller andre) skal etter endt arbeid sette grunnen i den stand den var før arbeidet ble igangsatt.
Eier av tomten har ikke anledning til å plante større trær over ledningene – eller foreta arbeid som på noen måte kan skade ledningen.
Ved eventuell bygging over eller nær ledningen må eieren dekke utgiftene til sikring eller nødvendig omlegging av ledningen.

06.02.19. TT Eiendom AS, Tom Eikså
Revidert 17.03.21